[Đăng ngày 01/09/2011]

      UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 941/ SGD&ĐT- GDTrH

 

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 09 năm 2011

V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất

 lượng đầu năm học  2011 - 2012

Kính gi:     - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Các trường Trung học phổ thông.

- Các trường Dân tộc nội trú.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo năm học 2011 - 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học 2011 - 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH: Các cấp quản lý giáo dục, lãnh đạo nhà trường, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được trình độ, năng lực, chất lượng thực chất của học sinh ở các môn cơ bản để có biện pháp quản lý chỉ đạo phù hợp, kịp thời trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

II. YÊU CẦU:

- Tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan ở tất cả các khâu của quá trình tổ chức kiểm tra để việc kiểm tra chất lượng phản ảnh thực chất, đặc biệt đối với các môn thực hiện kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

- Chống những biểu hiện lệch lạc trong kiểm tra chất lượng đầu năm như: yêu cầu quá cao so với mục đích kiểm tra, nặng tính đánh đố; không để xảy ra những biểu hiện tiêu cực như thông qua kiểm tra chất lượng đầu năm không đúng chất lượng thực chất nhằm thúc ép học sinh học thêm . . .

- Điểm kiểm tra chất lượng đầu năm có thể được tính vào cột điểm hệ số 1 hoặc hệ số 2 của môn học, tuỳ thuộc quyết định của BGH nhà trường theo điều kiện và tình hình thực tế.

III. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC:

            1. Môn kiểm tra:

Môn kiểm tra bắt buộc: Các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Ngoài ba môn trên, các đơn vị có thể tổ chức kiểm tra thêm một số môn khác. Không nhất thiết kiểm tra chất lượng đầu năm đối với khối lớp 6. Riêng môn Tiếng Anh lớp 6 không tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm.

            2. Hình thức đề kiểm tra và thời lượng: Trên cơ sở thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, các đơn vị tổ chức ra đề  kiểm tra chất lượng đầu năm (thực hiện biên soạn ma trận đề kiểm tra, ra đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng, ra đề bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình), soạn đáp án chi tiết, chính xáctổ chức chấm bài thi nghiêm túc, công bằng, chính xác;

+ Riêng môn Tiếng Anh: Ra đề bằng hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

+ Phạm vi ra đề kiểm tra : Một số kiến thức cơ bản có tính liên thông đã được học ở những năm học trước và các kiến thức học sinh đã được học đến hết tuần 4 trong năm học 2011 - 2012 trong đó trọng tâm là kiến thức của lớp học ở năm trước liền kề.

+ Thời gian làm bài mỗi môn : 45 phút.

            3. Lịch kiểm tra: Đơn vị tự bố trí lịch kiểm tra phù hợp với thực tế của đơn vị trong tuần 5 (từ 12/9/2011 đến 17/9/2011) theo Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 (có lịch trong Tài liệu Hội nghị Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012 do Sở GD-ĐT đã ban hành).

            4. Phân cấp tổ chức kiểm tra:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm đối với các trường THCS, các trường phổ thông có cấp THCS trên địa bàn.

- Các trường THPT tự tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.

IV. YÊU CẦU BÁO CÁO:

+ Các trường THPT, THCS&THPT: Gửi báo cáo thống kê chất lượng đầu năm, đề kiểm tra, ma trận đề kiểm tra và đáp án của các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cấp THPT về địa chỉ email của Phòng  Giáo dục Trung học. (Gửi file nén đính kèm và ghi rõ tên trường trong mục chủ đề của email theo địa chỉ  của Phòng  Giáo dục Trung học: phongGDTrH.solamdong@moet.edu.vn; Gửi cùng thời gian với báo cáo thống kê chất lượng đầu năm)

+ Các trường THCS và các trường phổ thông có cấp THCS: Gửi báo cáo thống kê chất lượng đầu năm, đề kiểm tra, ma trận đề kiểm tra và đáp án của các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cấp THCS  về Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn để Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các trường phổ thông có nhiều cấp học tổ chức kiểm tra nghiêm túc; Gửi báo cáo thống kê kiểm tra chất lượng đầu năm về phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (theo mẫu đính kèm) trước ngày 10 tháng 10 năm 2011. Riêng các số liệu của các trường THCS và trường phổ thông có cấp THCS phải gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 9 năm 2011 để các Phòng Giáo dục và Đào tạo có thời gian tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- LưuVP - GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC  

 PHÓ. GIÁM ĐỐC

                  (đã ký)

 

 

 

 

 

       Huỳnh Văn Bảy

 

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên