Ban Giám Đốc

06.03.2019 20:011198 đã xem
Ban Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Lâm Đồng

 

        Bà: Phạm Thị Hồng Hải
      Chức vụ: Giám Đốc
      Điện thoại cơ quan: 0263. 3822488
      Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
        Ông: Huỳnh Quang Long
      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0263. 3822488
      Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
        Ông: Trần Đức Lợi
      Chức vụ: Phó Giám Đốc
      Điện thoại cơ quan: 0263. 3822488
      Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn

 

Tin tức khác