Các phòng, ban

06.03.2019 20:1426902 đã xem
Các phòng, ban

CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1 Nguyễn Tấn Hiệp Trưởng phòng 02633.532.586

2

3

Nguyễn Thị Thanh Mai  

Hà Đỗ Thái

Phó trưởng phòng 

Phó trưởng phòng  

02633.822.488

02633.822.488

4 Trần Đức Hân Chuyên viên 02633.822.488
5 Võ Huy Toàn Chuyên viên 02633.822.488
6 Bùi Văn Khoa Chuyên viên 02633.822.488
7 Bùi Thị Hà Chuyên viên 02633.822.488
8 Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên 02633.822.488

9

10

Nguyễn Thị Thùy Trang

  Phan Thị Kim Dung    

Chuyên viên

 Văn Thư 

02633.822.488

02633.822.488

11 Đinh Thị Bình Nhân viên phục vụ 02633.822.488

Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, nhân viên của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) theo phân cấp quản lý; công tác bảo vệ nội bộ; tham gia công tác xây dựng Đảng, các tổ chức, đoàn thể trong ngành GDĐT; tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tham mưu, tổng hợp; điều phối hoạt động các phòng thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện công tác hành chính, quản trị; thi đua, khen thưởng, truyền thông và công tác khác do Giám đốc Sở phân công.

THANH TRA SỞ

1 Lê Thái Loan Chánh Thanh tra 02633.531.842
2 Lê Tấn Hùng Phó Chánh Thanh tra 02633.531.842
3 Lê Thị Hồng Vũ Thanh tra viên 02633.531.842
4 Nguyễn Đức Nhật Huy Thanh tra viên 02633.531.842

Email: thanhtra.solamdong@moet.edu.vn

- Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1 Nguyễn Thành Phi Phó trưởng phòng 02633.822.476
2 Lê Văn Minh Phó trưởng phòng 02633.822.476
3 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên 02633.822.476
4 Huỳnh Quốc Khánh Chuyên viên 02633.822.476
5 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên 02633.822.476
6 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên 02633.822.476
7 Lê Đình Tiến  Chuyên viên 02633.822.476

Email: phongkhtc.solamdong@moet.edu.vn

 Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án phát triển GDĐT; quản lý công tác tài chính, kế toán, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, thống kê toàn ngành và công tác xã hội hóa GDĐT; là đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách tỉnh.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

1

Hà Văn Thanh

Trưởng phòng 

02633.822.062

2 Chế Văn Dũng Phó trưởng phòng 02633.822.062

3

Nguyễn An Quốc

Chuyên viên

02633.822.062

4

Nguyễn Như Quỳnh

Chuyên viên

02633.822.062

5

Nguyễn Thanh Thu Thủy

Chuyên viên 

02633.822.062

6

Nguyễn Thanh Quá

Chuyên viên

02633.822.062

7

Nguyễn Quốc Thụy

Chuyên viên

02633.822.062

Emali: phongktkd.solamdong@moet.edu.vn

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện các dịch vụ công về quản lý thi, kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo phân cấp.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục thường xuyên; các trung tâm tin học - ngoại ngữ, dịch vụ tư vấn du học, hoạt động giáo dục kĩ năng sống; các chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; giáo dục đáp ứng yêu cầu người học.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1 Nguyễn Quốc Túy   Trưởng phòng  02633.820.931
2 Phạm Quốc Dũng Phó trưởng phòng   02633.820.931

3

4

Lâm Mã Quốc Dũng

Trần Thị Kim Ngân

Phó trưởng phòng  

Phó trưởng phòng 

02633.820.931

02633.820.931

5 Nguyễn Quang Huy Chuyên viên 02633.820.931
6 Phạm Thị Thu Hiền Chuyên viên  02633.820.931
7
8
Thái Văn Sự 
Nguyễn Văn Thanh
Chuyên viên
Chuyên viên
02633.820.931
02633.820.931

9

10

Nguyễn Xuân Hùng

Nguyễn Thị Thu Sinh

Chuyên viên

Chuyên viên

02633.820.931

02633.820.931

Email: phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học (gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông), các trường chuyên biệt (gồm trường Chuyên và trường DTNT cấp tỉnh) và chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT và quy định của pháp luật.

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ GIÁO DỤC MẦM NON

1 Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng 02633.532.587

2

3

Hồ Hoàng Thanh Vân

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02633.532.587

02633.532.587

4

5

6

Phạm Đặng Mai Linh

Đặng Phương Thảo

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

Chuyên viên 

Chuyên viên                 

02633.532.587

02633.532.587

02633.532.587

Email: phonggdth.solamdong@moet.edu.vn

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học (GDTH) và giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

 

Tin tức khác