Niên giám thống kê

Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 tại Lâm Đồng

Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 tại Lâm Đồng

16/02/2019 Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương tại Lâm Đồng, Năm và Loại trường
Số nữ giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9 tại Lâm Đồng

Số nữ giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9 tại Lâm Đồng

16/02/2019 Số nữ giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9 tại Lâm Đồng, Nãm và Cấp học
Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9 tại Lâm Đồng

Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9 tại Lâm Đồng

16/02/2019 Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương tại Lâm Đồng, Nãm và Loại lớp