Danh bạ liên hệ

06.03.2019 20:48998 đã xem
Danh bạ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng

Số điện thoại

Email

1

Phạm Thị Hồng Hải

Giám đốc

Ban GĐ

0907122198

haipth@lamdong.gov.vn

2

Huỳnh Quang Long

Phó Giám đốc

Ban GĐ

0913842041

longhq@lamdong.gov.vn

3

Trần Đức Lợi

Phó Giám đốc

Ban GĐ

0907662395

loitd@ lamdong.gov.vn

4

Đặng Trọng Giang

Chánh VP

Văn phòng

0945242255

tronggiang@lamdong.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó CVP

Văn phòng

0971767788

nguyenthithanhmaidl@gmail.com

6

Phan Thị Kim Dung

Văn thư

Văn phòng

02633607855

phanthikimdung@lamdong.edu.vn

7

Trần Đức Hân

Chuyên viên

Văn phòng

0964200182

ghetnoidoi@gmail.com

8

Bùi Thị Hà

Chuyên viên

Văn phòng

0965933974

buithiha@gmail.com

9 Nguyễn Quốc Thụy

Chuyên viên

Văn phòng

0944100202

quocthuy11083@gmail.com

10

Đinh Thị Bình

Tạp vụ

Văn phòng

02633701939

dinhthibinh@lamdong.edu.vn

11

Lê Thái Loan

Chánh Ttra

Thanh tra

02633505507

ltloan.thanhtra.solamdong@moet.edu.vn

12

Lê Tấn Hùng

Phó Chánh Ttra

Thanh tra

0912015280

lthung.thanhtra@lamdong.edu.vn

13

Lê Thị Hồng Vũ

Th tra viên

Thanh tra

0367899931

tlhongvu@gmail.com

14

Nguyễn Vĩnh Hiến

Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0911673979

vinhhientino@gmail.com

15

Nguyễn Thành Phi

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0913667118

ntp.phongkhtc.solamdong@moet.edu.vn

16

Lê Quý Dực

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0918438098

lequyduc59@gmail.com

17

Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0982024401

nttrang.phongkhtc@lamdong.edu.vn

18

Lê Văn Minh

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0974683132

lvm.phongkhtc.solamdong@moet.edu.vn

19

Nguyễn Xuân Hoàng

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0974577457

nxhoang@lamdong.edu.vn

20

Lê Thị Phương Thảo

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0984148013

lephuongthao@lamdong.edu.vn

21

Huỳnh Quốc Khánh

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

02633507977

hqkhanh.vanphong.solamdong@moet.edu.vn

22

Nguyễn Tấn Hiệp

Phó Trưởng phòng

Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

0918220590

nthiep.phongtccb.solamdong@moet.edu.vn

23

Nguyễn Như Quỳnh

Chuyên viên

Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

0349807928

quynh162005@gmail.com

24

Nguyễn An Quốc

Chuyên viên

Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

0912192165

anquoc2305@gmail.com

25

Hà Văn Thanh

Trưởng phòng

Tổ chức cán bộ và Giáo dục thường xuyên

0983679907

havanthanh34@gmail.com

26

Hà Đỗ Thái

Phó Trưởng phòng

Tổ chức cán bộ và Giáo dục thường xuyên

0968684979

hdthai@lamdong.edu.vn

27

Nguyễn Xuân Hùng

Chuyên viên

Tổ chức cán bộ và Giáo dục thường xuyên

0978666545

xuanhungth@gmail.com

28

Nguyễn Thanh Thu Thủy

Chuyên viên

Tổ chức cán bộ và Giáo dục thường xuyên

0985051265

nguyenthanhthuthuy@gmail.com

29

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Trưởng phòng

Giáo dục Mầm non

0988936309

hongdiemdalat@gmail.com

30

Đặng Phương Thảo

Chuyên viên

Giáo dục Mầm non

0933051512

phuongthaodang812@gmail.com

31

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

Giáo dục Mầm non

0919075631

hongnhungad@gmail.com

32

Nguyễn Duy Hải

Trưởng phòng

Giáo dục Tiểu học

02633916303

nguyenduyhai.@lamdong.edu.vn

33

Hồ Hoàng Thanh Vân

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Tiểu học

02633.532.587

hhtvan.vanphong.solamdong@moet.edu.vn

34

Phạm Đặng Mai Linh

Chuyên viên

Giáo dục Tiểu học

0917405179

pdmlinh.lamdong@moet.edu.vn

35

Nguyễn Quốc Túy

Trưởng phòng GDTrH, phụ trách phòng CTTT

Giáo dục Trung học

0988445881

tuydalat@gmail.com

36

Phan Linh Khánh

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Trung học

0918602678

phanlinhkhanh@gmail.com

37

Trần Thị Kim Ngân

Phó Trưởng phòng

Chính trị tư tưởng

0915354445

trankimngan1968@gmail.com

38

Chế Văn Dũng

Chuyên viên

Chính trị tư tưởng

0961942628

chvdng@gmail.com

39

Đinh Thị Lan Anh

Chuyên viên

Chính trị tư tưởng

0981311769

lananhbl25@gmail.com

40

Phạm Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0919419806

thuhien.solamdong@gmail.com

41

Phạm Quốc Dũng

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0918810358

pdung69@gmail.com

42

Nguyễn Văn Thanh

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0979677551

Nvanthanhct09@gmail.com

43

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0373811932

quanghuygdqpan@gmail.com

44

Thái Văn Sự

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0918807071

su.thaivan@gmail.com

45

Lâm Mã Quốc Dũng

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0915788055

lamdung.solamdong@gmail.com

46

Ngô Văn Sơn

Chủ tịch

Công đoàn ngành

0919638152

congdoan.solamdong@moet.edu.vn

47

Nguyễn Thị Thu Ngà

Chuyên viên

Công đoàn ngành

02633700711

congdoan.solamdong@moet.edu.vn

Tin tức khác