Chức năng, nhiệm vụ Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng

29.10.2018 15:1311924 đã xem
Chức năng & Nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng:

      Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh Lâm Đồng có chức năng tham mưu, giúp UBND Tỉnh Lâm Đồng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

     Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND Tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

       1. Trình UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

      
       2. Trình UBND Tỉnh Lâm Đồng chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh Lâm Đồng.

       3. Trình UBND Tỉnh Lâm Đồng quyết định về phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý giáo dục, đào tạo cho UBND quận, huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật.

      4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục và đào tạo.

      5. Về quản lý trường học:

         5.1. Trình UBND Tỉnh Lâm Đồng quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn theo phân cấp của UBND Tỉnh Lâm Đồng.  

         5.2. Trình UBND Tỉnh Lâm Đồng mức thu học phí cụ thể trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng để UBND Tỉnh Lâm Đồng trình HĐND Tỉnh Lâm Đồng quyết định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu chi học phí trên địa bàn.

          5.3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động của các trường học theo quy định của pháp luật và theo sự uỷ quyền của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

          5.4. Trình UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành các quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc, UBND huyện triển khai thực hiện sau khi đã ban hành.

          5.5. Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trình UBND Tỉnh Lâm Đồng quyết định.

         5.6. Quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

         5.7. Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung kế hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo của UBND Tỉnh Lâm Đồng phân cấp uỷ quyền cho Sở quản lý theo điều lệ, quy chế, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và đào tạo.

     6. Chủ trì, phố hợp với các cơ quan liên quan trình UBND Tỉnh Lâm Đồng việc cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du học tự túc trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng.

     7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ở địa phương theo phân cấp của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

     8. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc lập kế hoạch biên chế; tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục toàn Tỉnh Lâm Đồng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

       
      9. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của Tỉnh Lâm Đồng gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lập dự toán chi các chương trình, mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật. Sau khi được UBND Tỉnh Lâm Đồng giao dự toán ngân sách, phối hợp với Sở Tài chính Lâm Đồng phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

     10. Trình UBND Tỉnh Lâm Đồng về chương trình, biện pháp và tổ chức cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; giúp UBND Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện xã hội hoá hoạt động giáo dục và đào tạo ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật.

    11. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở, Ngành khác.

    
     12. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và UBND thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc, các  huyện và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn.

     13. Tổ chức úng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học- công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học- công nghệ trong các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở quản lý.

 

     14. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.

     15. Trình UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành các quy định về bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường học, công tác phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị, thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khác; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định đó sau khi đã ban hành.

     16. Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

     17. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

    18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND Tỉnh Lâm Đồng và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     19. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Tỉnh Lâm Đồng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý.

     20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

     21. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND Tỉnh Lâm Đồng giao.

Tin tức khác