[Đăng ngày 14/07/2014]

Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Nguyễn Vĩnh Hiến Trưởng phòng 0917128687
2 Lê Quý Dực Phó Trưởng phòng 0918438098
3 Nguyễn Thành Phi Chuyên viên 0913667118
4 Lê Văn Minh Chuyên viên 0974683132
5 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên 0982024401
6 Huỳnh Quốc Khánh Chuyên viên 0633507977
7 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên 0984566338
8 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên 0984148013

1. Chức năng
Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo; về hoạt động tài chính, tài sản trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; về phát triển và quản lý cơ sở vật chất của ngành thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở GD&ĐT.

2. Nhiệm vụ
2.1. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển quy mô trường lớp, số lượng, chất lượng của các ngành học, cấp học. Có trách nhiệm theo dõi tổng hợp, nắm vững tình hình tài chính, cơ sở vật chất toàn ngành để tham mưu cho Ban giám đốc trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục trong từng giai đoạn. Tổng hợp cân đối các yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm để báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh xem xét phê duyệt; phối hợp với các phòng ban thuộc Sở để chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển giáo dục đã dược phê duyệt;
2.2. Lập kế hoạch tài chính toàn ngành; quản lý và giám sát ngân sách sự nghiệp giáo dục; thực hiện công tác điều hành, cấp phát ngân sách, công tác kế toán, quản lý ngân sách theo văn bản pháp luật qui định về công tác tài chính, hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách tỉnh;
2.3. Tham mưu UBND tỉnh định hướng qui hoạch mạng lưới trường lớp theo giai đoạn 5 năm và điều chỉnh bổ sung qui hoạch hàng năm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản CSVC trường lớp, thiết bị dạy học trong toàn ngành. Trực tiếp theo dõi quản lý xây dựng cơ bản; các dự án; cơ sở vật chất, kỹ thuật khối đơn vị trực thuộc Sở. Phối hợp các phòng ban thuộc sở thực hiện nhiệm vụ tham mưu về quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư CSVC, kỹ thuật cho các đơn vị, cơ sở giáo dục; 
2.4. Là đầu mối để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục vùng dân tộc, theo dõi công tác xã hội hóa giáo dục; phối hợp thực hiện chính sách xoá đói, giảm nghèo trong toàn ngành;
2.5. Phối hợp với các phòng ban thuộc Sở, các phòng giáo dục cấp huyện, thành phố để xác định biên chế lao động cho các đơn vị theo định kỳ hàng năm; thực hiện các chế độ chính sách cho CB-GV-CNV trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền trong việc thành lập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở Giáo dục và Đào tạo;
2.6. Theo dõi, tổng hợp báo cáo, quản lý và cung cấp số liệu thống kê về Giáo dục và Đào tạo theo hệ thống biểu mẫu qui định; thiết lập và thực hiện các biểu mẫu thống kê chuyên biệt phục vụ cho công tác quản lý chỉ đạo của Ngành;
2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở GDĐT giao.

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên