[Đăng ngày 30/05/2017]

Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Nguyễn Vĩnh Hiến Trưởng phòng 0917128687
2 Lê Quý Dực Phó Trưởng phòng 0918438098
3 Nguyễn Thành Phi Chuyên viên 0913667118
4 Lê Văn Minh Chuyên viên 0974683132
5 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên 0982024401
6 Huỳnh Quốc Khánh Chuyên viên 0633507977
7 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên 0984566338
8 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên 0984148013

Email: phongkhtc.solamdong@moet.edu.vn


1. Chức năng: 
Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng là đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách tỉnh; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, đất đai, tài sản công, các dự án và công tác thống kê toàn ngành giáo dục đào tạo.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Chủ trì, phối hợp các bộ phận, đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp trong toàn tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh trình Giám đốc xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
2.2. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trình Giám đốc các văn bản hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, trong đó có các chương trình mục tiêu phát triển giáo dục phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng hợp và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, kế hoạch và dự toán ngân sách giáo dục hàng năm gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh.
2.3. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, trên cơ sở quy định của Chính phủ trình Giám đốc dự thảo mức thu học phí, lệ phí… của các cơ sở giáo dục đào tạo để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
2.4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục toàn tỉnh và thực hiện kế hoạch, sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc.
2.5. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, các phòng ban, đơn vị liên quan thẩm định điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị trực thuộc Sở hoặc được phân cấp cho Sở quản lý để tham mưu cho Giám đốc trình cấp có thẩm quyền quyết định.
2.6. Thực hiện nhiệm vụ của Sở GDĐT là một đơn vị dự toán cấp 1 và kế toán hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở công tác lập và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trình Giám đốc phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở quyết định giao dự toán của Chủ tịch UBND tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Chủ trì công tác xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc. Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm; công khai dự toán, báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định.
2.7. Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc; kiến nghị với Giám đốc xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.
2.8. Tham mưu cho Giám đốc Sở các văn bản về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán trong ngành GDĐT; các chế độ, định mức chi tiêu tài chính. Hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở GDĐT triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước.
2.9. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị trực thuộc quản lý; đề xuất các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; hướng dẫn đăng ký đất đai và tài sản nhà nước với cơ quan nhà nước, xử lý và đề xuất xử lý các tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản công để báo cáo các cơ quan nhà nước theo quy định.
2.10. Xây dựng cơ sở dữ liệu, xử lý khai thác các số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thư viện trường học, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực cơ sở vật chất, thư viện trường học, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Sở;
2.11. Quản lý đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các phần mềm trong lĩnh vực GDĐT; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và các phần mềm cho các đơn vị trực thuộc; Chủ trì, phối hợp các phòng liên quan xây dựng kế hoạch mua sắm và tham mưu phương án phân bổ trang thiết bị, phần mềm dạy học hàng năm; Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các phần mềm; Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các phần mềm; 
2.12. Hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy chế ba công khai trong các nhà trường và cơ sở giáo dục;
2.13. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục ở địa phương;
2.14. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sử dụng tài sản, thiết bị trường học cho các đơn vị trực thuộc;
2.15. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Giám đốc trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
2.16. Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về thống kê GDĐT trong toàn ngành:
- Hướng dẫn và chỉ đạo các phòng GDĐT, các nhà trường và cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện báo cáo thống kê theo đúng quy định;
- Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 5 năm, 10 năm; lập và quản lý cơ sở dữ liệu của toàn ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch; thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm theo quy định;
- Hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các phòng GDĐT, các nhà trường và cơ sở giáo dục trực thuộc; 
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, kế toán và quản lý thiết bị, thư viện.
2.17. Giúp Giám đốc quản lý các dự án, các công trình do Sở GDĐT làm chủ đầu tư; 
2.18. Tham mưu cho Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước các dự án, chương trình mục tiêu, công tác xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất trường học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GDĐT;
2.19. Thực hiện công tác kế toán kinh phí chi sự nghiệp ngành; phối hợp Văn phòng thực hiện công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công của Văn phòng Sở;
2.20. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch với UBND tỉnh và Bộ GDĐT; chủ trì, phối hợp với Văn phòng thống nhất cơ sở dữ liệu để cung cấp cho các phòng Sở, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Giám đốc Sở.
2.21. Phối hợp với Thanh tra Giáo dục và các phòng liên quan thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, tài chính theo quy định của pháp luật.
2.22. Kiến nghị Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính.
2.23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.


CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10898323
Đang online: 611
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên