[Đăng ngày 30/06/2014]
Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Trung học
 1 Nguyễn Quốc Túy    Trưởng phòng  0988624320
2 Trần Hải Phó Trưởng phòng 0989624320
3 Nguyễn Thị Kim Âu Chuyên viên 0907964714
4 Phạm Quốc Dũng Chuyên viên 0918810358
5 Bùi Anh Xuân Chuyên viên 0975177658
6 Lâm Mã Quốc Dũng Chuyên viên 0979878753
7
8
Phạm Thị Thu Hiền
Phan Sỹ Đức
Chuyên viên 
Chuyên viên
0919419806 
0985988308


1. Chức năng
     
Tham mưu giúp Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học và các trường chuyên biệt.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục trung học.
2.2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành.
2.3. Hướng dẫn, kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học.
2.4. Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học.
2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan thuộc Sở:
- Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, công tác tuyển sinh THCS, THPT. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc thi tốt nghiệp THPT;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác hướng nghiệp và dạy nghề ở giáo dục trung học.
2.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Sở chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông. Chủ trì xây dựng các văn bản chỉ đạo các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia, trường trung học phổ thông chuyên thuộc giáo dục trung học. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc công nhận trường trung học chuẩn quốc gia của các địa phương.
2.7. Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn các cở sở giáo dục trực thuộc thực hiện việc đưa CNTT vào giáo dục trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các đơn vị trong việc khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học ở các trường trung học.
2.8. Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc quản lý các trường trung học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2.9. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục trung học.
2.10. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các cơ sở giáo dục trực thuộc trong việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
2.11. Phối hợp với các phòng chức năng và các cơ quan hữu quan xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các trường THCS, THPT trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến giáo dục trung học.
2.12. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trung học trình Giám đốc ban hành; chỉ đạo, hướng dẫn các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế và công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung học; việc quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ thuộc giáo dục trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trung học của các địa phương.
2.13. Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học theo định kỳ và thường xuyên. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan  xây dựng và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học.
2.14. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học có liên quan đến trung học, trong đó có thanh tra các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
2.15. Xây dựng các văn bản về chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.
2.16. Chủ trì giúp Giám đốc trong việc:
- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ban, ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương về công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trường học;
- Phối hợp với đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội khác, các ngành, các địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức và theo dõi các hoạt động liên quan đến hình thành đạo đức, lối sống trong học sinh;
- Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các chương trình, đề án của Bộ GD&ĐT, của tỉnh về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường và các công tác liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục.
2.17. Phối hợp với các phòng, ban trong Sở và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục trung học.

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên