[Đăng ngày 28/05/2017]
Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Trung học
1 Nguyễn Quốc Túy    Trưởng phòng 0988.624.320
2 Phan Linh Khánh   Phó Trưởng phòng 0918.602.678
3 Phạm Quốc Dũng Chuyên viên 0918.810.358
4 Nguyễn Quang Huy Chuyên viên 0973.291.129
5 Lâm Mã Quốc Dũng Chuyên viên 0979.878.753
6
7
8
Phạm Thị Thu Hiền
Thái Văn Sự
Nguyễn Văn Thanh
Chuyên viên 
Chuyên viên
Chuyên viên
0919.419.806
0918.807.071
0979.677.551
       

Email: phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn

1. Chức năng:
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học (gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) và các trường chuyên biệt (gồm trường Chuyên và trường DTNT cấp tỉnh).
- Tham mưu cho Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục trung học.
2.2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành.
2.3. Hướng dẫn, kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học.
2.4. Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học.
2.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở, cơ quan và đơn vị liên quan trực thuộc Sở:
- Xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng bảo quản các thiết bị, phương tiện phục vụ dạy - học và hoạt động thư viện trường học; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập bậc trung học.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc tham gia các kì thi trong tỉnh và quốc gia.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục dân tộc, giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng, nghề phổ thông.
- Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của ngành; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ của học sinh. 
2.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục; xây dựng các văn bản chỉ đạo các loại hình trường, lớp; chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng, đánh giá, công nhận trường trung học (THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở đề xuất, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục trung học theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc quản lý các trường trung học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
2.8. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục trung học.
2.9. Chủ trì thực hiện quy định dạy thêm, học thêm; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học có liên quan đến trung học, trong đó có thanh tra việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm đối với bậc Trung học. 
2.10. Phối hợp với các phòng chức năng và các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các trường THCS, THPT trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến giáo dục trung học.
2.11. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trung học trình Giám đốc ban hành; tham gia chỉ đạo, hướng dẫn các kỳ thi liên quan đến giáo dục trung học và công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung học. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trung học của các địa phương.
2.12. Phối hợp với Phòng TCCB, GDTX hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục trung học; xây dựng nội dung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và tổ chức bồi dưỡng hàng năm cho đội ngũ giáo viên bậc Trung học.
2.13. Phối hợp với Phòng KHTC, Văn phòng và Thanh tra Sở hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trung học trên địa bàn, kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trung học công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
2.14. Chủ trì giúp Giám đốc:
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các ban, ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương trong việc tổ các hoạt động giáo dục thể chất, ngoại khoá, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh.
- Quyết định việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; phối hợp thanh tra hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục bậc Trung học có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
2.15. Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn giảng dạy, ôn tập cho giáo viên, học sinh bậc Trung học trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trung học theo nội dung, chương trình của Bộ và của Sở ban hành.
2.16. Tổ chức xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và phối hợp với các phòng liên quan thực hiện công tác đánh giá thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng GDĐT theo quy định.
2.17. Kiến nghị Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực do Phòng Giáo dục Trung học được giao.
2.18. Thực hiện các nhiệm khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10898327
Đang online: 615
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên