[Đăng ngày 29/05/2017]

Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Giáo dục thường xuyên
Hà Văn Thanh Trưởng Phòng 0983679907
Hà Đỗ Thái Phó Trưởng phòng 0982007252
Nguyễn Xuân Hùng Chuyên viên 0978666545
 Nguyễn Thanh Thu Thủy Chuyên viên  0985.051.265
Email: phongtccb.solamdong@moet.edu.vn
            phonggdtx.solamdong@moet.edu.vn
1. Chức năng:
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, nhân viên của ngành GDĐT theo phân cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham gia công tác xây dựng đảng, các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong ngành GDĐT. 

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên, bao gồm: công tác xoá mù chữ, GDTTSKBC; chương trình GDTX cấp THCS, THPT; Tin học – Ngoại ngữ ngoài nhà trường; giáo dục kỹ năng sống; bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; các hình thức vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn; hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, bồi dưỡng thường xuyên và xây dựng xã hội học tập.
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: liên kết đào tạo, phối hợp mở mã ngành đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT; công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm; đào tạo liên thông; đào tạo theo địa chỉ; hoạt động tư vấn du học.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý.
2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở và đơn vị liên quan trình Giám đốc hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị cho công chức, viên chức của các phòng Sở, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2.3. Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT, UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm GDTX cấp tỉnh, các cơ sở giáo dục khác trực thuộc Sở theo Chuẩn của Bộ GDĐT; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức quản lý.
2.4. Hướng dẫn các phòng Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc, cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan Sở, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc, cơ cấu công chức, viên chức đối với cơ quan Sở, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.
2.5. Thực hiện việc tuyển dụng, kiểm tra việc sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức theo phân cấp quản lý; phối hợp các ngành và đơn vị liên quan tham mưu và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành.
2.6. Thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và công chức của Sở GDĐT theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.
2.7. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
2.8. Tham mưu Giám đốc:
- Quyết định hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng cơ cấu, có phẩm chất, trình độ, năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.
- Quyết định và kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức chuyên môn giúp việc và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở GDĐT, các Phòng GDĐT thuộc UBND cấp huyện.
- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các tổ chức thuộc cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở theo quy định hiện hành; xử lý kỷ luật công chức thuộc Sở và viên chức quản lý theo quy định hiện hành về kỷ luật công chức, viên chức.
- Công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Sở GDĐT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Phối hợp với Sở Nội vụ Lâm Đồng xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Sở GDĐT, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu cho giám đốc Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) thuộc phân cấp của Sở gồm: Trường cao đẳng sư phạm; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; trung tâm ngoại ngữ, tin học; trường, lớp dành cho người khuyết tật và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm trường cao đẳng sư phạm) theo quy định của Bộ GDĐT.
- Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan thực hiện công tác xây dựng và phát triển đảng, công tác bảo vệ nội bộ trong ngành giáo dục.
- Thỏa thuận với cấp ủy, UBND cấp huyện về bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý cán bộ.
2.9. Phối hợp với các phòng có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo quy định của Bộ GDĐT. 
2.10. Phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng liên quan thực hiện cải cách hành chính; công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị có liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ theo quy định của pháp luật.
2.11. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức và cán bộ. Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GDĐT.
2.12. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực TCCB được giao.
2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn Sở xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục thường xuyên; đề xuất các chủ trương, biện pháp, xây dựng chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhằm phát triển và nâng cao chất lượng xoá mù chữ, chương trình GDTX cấp THCS, THPT; công tác GDTX đối với các lĩnh vực, các ngành, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người nhằm nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực.
Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các phòng GDĐT, trung tâm GDTX cấp tỉnh và các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện thực hiện Luật Giáo dục, các điều lệ, quy chế, các quy định của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh và của Sở GDĐT về tổ chức quản lý hệ thống GDTX, về thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, nội dung,  phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại hoạt động của các trung tâm GDTX; chủ trì tham mưu phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện quản lý nhà nước về GDTX đối với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tham gia GDTX trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh.
2.3. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL sau khi được phê duyệt.
2.4.  Chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục thường xuyên: mô hình trung tâm học tập cộng đồng, cộng đồng học tập, xây dựng xã hội học tập.
2.5. Chủ trì thẩm định kế hoạch, đề án thành lập, cấp phép và thu hồi giấy phép hoạt động, kiểm tra hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học, hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
2.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban chỉ đạo: công tác tuyển sinh ĐH, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên; đào tạo theo địa chỉ sử dụng; thẩm định việc liên kết đào tạo, đào tạo liên thông; kiểm tra việc thực hiện liên kết đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ; đề xuất, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục đào tạo được giao theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh.
2.7. Làm đầu mối của Sở để xây dựng kế hoạch phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và chỉ đạo nhiệm vụ CNTT từng năm học. Tổ chức triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành.
2.8. Nghiên cứu tham mưu và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT về an toàn và bảo mật dữ liệu, quản lý hệ thống  thông tin, cơ sở hạ tầng của ngành; tư vấn, hỗ trợ thiết kế website giáo dục, quản trị mạng, nâng cấp thiết bị, phần mềm, dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị và các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng thiết bị công nghệ và xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và giảng dạy.
2.9. Nghiên cứu, thẩm định và tham mưu Giám đốc Sở về việc trang bị các phần mềm, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục. 
 2.10. Tổ chức thực hiện việc sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện hoặc chuyên đề về giáo dục không chính quy; đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên, kịp thời.
2.11. Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD: xây dựng các quy định, văn bản hướng dẫn về KT&KĐCLGD thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi, các kỳ thi kiểm định trình độ chuyên môn đối với giáo viên; Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt, xử lý kết quả tuyển sinh GDTX cấp THPT; Tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi ngành học giáo dục thường xuyên; phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trung tâm giáo dục thường xuyên.
2.12. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, toàn diện hoặc chuyên đề đối với các phòng GDĐT, các cơ sở GDTX cấp tỉnh, cơ sở  GDNN-GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, ban, ngành xếp hạng các trung tâm GDTX cấp tỉnh, GDNN-GDTX cấp huyện.
2.13. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Hội Khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng, cộng đồng học tập nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng xã hội học tập. 
2.14. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.


CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10898337
Đang online: 623
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên