[Đăng ngày 02/02/2015]

Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ
1 Phạm Hữu Luận Trưởng Phòng 0904125707
2 Hà Đỗ Thái Phó Trưởng phòng 0982007252
3 Trần Đức Hân Chuyên viên 0986467648

1- Chức năng
Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, qui hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo  theo phân cấp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham gia công tác xây dựng đảng, các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong ngành giáo dục và đào tạo.  
2- Nhiệm vụ
    2.1. Quản lý đội ngũ CB, CC, VC trong ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng theo qui định của pháp luật, quản lý toàn diện đối với CB, CC, VC các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
2.2. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các đơn vị trực thuộc hàng năm; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
2.3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
2.4. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc và triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo qui định.
2.6. Triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ công chức và đánh giá chuẩn giáo viên, cán bộ quản lý theo qui định.
2.7. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành theo qui định, tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2.8. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
2.9. Tham mưu cho Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
2.10. Tham mưu cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng trình UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều chỉnh số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (khi cần thiết).
2.11. Tham mưu cho Giám đốc Sở quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở ( Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính, các phòng chuyên môn nghiệp vụ) và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
2.12. Tham mưu cho Sở GD&ĐT về việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện .
2.13. Tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ Lâm Đồng xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.14. Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu cho Sở GD&ĐT thực hiện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành : Các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung cấp chuyên nghiệp; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh; trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng.    
2.15. Phối hợp với các phòng liên quan thực hiện công tác xây dựng và phát triển đảng, công tác bảo vệ nội bộ trong ngành giáo dục.
2.16. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về nhân sự toàn ngành. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về nội dung thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ cho UBND tỉnh Lâm Đồng và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo qui định.
2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên