[Đăng ngày 24/02/2010]

Danh sách cán bộ, nhân viên Văn phòng Sở

1 Đặng Trọng Giang Chánh Văn Phòng 0945242255
2 Hồ Hoàng Thanh Vân Phó Chánh VP 0938995268
3 Nguyễn Song Hồ  Phó Chánh VP 0633708595
4 Nguyễn Thị Thanh Mai  Chuyên viên 0986545427
5 Phan Thị Kim Dung Văn Thư 0633607855
6 Nguyễn Thị Yên Thủ Quỹ 0975255280
7 Nguyễn Thị Tường Vy Kế Toán 0916937725
8
Phan Thành Đạt
Chuyên viên 0945839945
9 Đinh Thị Bình  Nhân viên 0633701939
10 Đại Đức Sinh Nhân viên 0909237929
11 Vũ Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 0989374545


1- Chức năng
Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động các phòng, ban thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, thi đua, đối ngoại trong cơ quan và các công tác khác do Lãnh đạo Sở phân công.
2- Nhiệm vụ 
2.1. Xây dựng và tổ chức hoạt động  của cơ quan Sở theo qui định hiện hành của Nhà  nước và Qui chế làm việc của cơ quan, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của cơ quan Sở.  
2.2. Xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, học kỳ, năm học của ngành, cơ quan và của Văn phòng; phân công các thành viên trong phòng thực hiện kế hoạch đã  đề ra. Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ  của Sở.   
2.3. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra  việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học của cơ sở nhằm tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ và của HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác Giáo dục và Đào tạo.  
2.4. Soạn thảo các quy định và quy chế làm việc về công tác văn thư, hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của cơ quan, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Sở. Chủ trì trong việc xây dựng các danh mục tài liệu mật của ngành theo quy định của Nhà nước.
2.5. Làm thường trực Hội đồng thi đua ngành, tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác thi đua của ngành. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; phối hợp với công đoàn ngành và các phòng, ban thuộc Sở hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
2.6. Chủ trì  giúp Giám đốc Sở theo dõi hoạt động thông tin tuyên truyền, báo chí, đối ngoại của ngành, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về các hoạt động của ngành trên các báo chí trung ương và địa phương; chủ trì phối hợp với các phòng ban trong việc thu thập và cung cấp thông tin  về các hoạt động của ngành; giúp Giám đốc tổ chức họp báo theo yêu cầu của Sở.
2.7. Quản lý cơ sở vật chất bao gồm đất đai, trụ sở làm việc, tài sản, vật tư  thiết bị. Đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời thông suốt của cơ quan Sở; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc
2.8. Tham mưu Giám đốc Sở về tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông về thủ tục hành chính.
2.9. Tổng hợp công tác tư tưởng, chính trị của ngành, cùng các phòng, ban thuộc Sở phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và công đoàn ngành tổ chức các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật của ngành.
2.10. Tổ chức lực lượng tự vệ cơ quan, xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ quan, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, giữ gìn trật tự, an toàn trong cơ quan Sở. Triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.
2.11. Chịu trách nhiệm chính về tổ chức các hội nghị của Sở, ngành; phục vụ khách đến làm việc với cơ quan.
2.12. Kết hợp với công đoàn, ban đời sống chăm lo bảo vệ sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất và  tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.
2.13. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học theo chức năng được giao, tham gia đoàn thanh tra toàn diện theo quy định. Chủ trì  trong việc xây dựng, quản lý  phòng truyền thống của ngành.


CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên