[Đăng ngày 30/05/2017]

Danh sách cán bộ, nhân viên Văn phòng Sở

1 Đặng Trọng Giang Chánh Văn Phòng 0945242255
2 Nguyễn Song Hồ  Phó Chánh VP 0633708595
3 Nguyễn Thị Thanh Mai  Chuyên viên 0986545427
4 Phan Thị Kim Dung Văn Thư 0633607855
5 Nguyễn Thị Yên Thủ Quỹ 0975255280
6 Nguyễn Thị Tường Vy Kế Toán 0916937725
7 Phan Thanh Đạt
Chuyên viên 0917849937
8 Trần Đức Hân              Chuyên viên  0986467648
9 Đinh Thị Bình  Nhân viên 0633701939
10 Vũ Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 0989374545

Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn


1. Chức năng:
Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ở địa phương về một số lĩnh vực công tác chủ yếu được phân công: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tham mưu, tổng hợp; điều phối hoạt động các phòng thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính-quản trị; thi đua, khen thưởng, truyền thông và công tác khác do Lãnh đạo Sở phân công.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Chủ trì, phối hợp tổ chức dự thảo quyết định, chỉ thị về một số nhiệm vụ công tác lĩnh vực GDĐT ở địa phương trình UBND tỉnh;  
2.2. Chủ trì, phối hợp Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Chính trị tư tưởng, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và các phòng chuyên môn (gọi tắt là các phòng Sở) chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.
2.3. Xây dựng và tổ chức hoạt động  của cơ quan Sở theo quy định hiện hành của Nhà  nước và Quy chế làm việc của cơ quan, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của cơ quan Sở.  
2.4. Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác định kỳ, hàng năm của Sở, ngành; Tổng hợp tình hình, thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của tỉnh, của các đơn vị trực thuộc Sở với UBND tỉnh và Bộ GDĐT.  
2.5. Chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác hành chính – quản trị, đảm bảo các điều kiện làm việc, hoạt động của cơ quan Sở GDĐT theo quy định
- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý của Sở theo nhiệm vụ công tác được lãnh đạo Sở phân công. 
- Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao của cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh. 
- Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan Sở.
- Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD thực hiện cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý theo qui định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Sở. 
2.6. Chủ trì, phối hợp các phòng Sở tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua khen thưởng về giáo dục ở địa phương.
2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở và các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện về công tác quan hệ và hợp tác quốc tế về GDĐT tại địa phương theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh.  
2.8. Chủ trì, phối hợp tổ chức các nhiệm vụ công tác truyền thông về GDĐT ở địa phương bao gồm: truyền thông trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT; truyền thông với Bộ GDĐT, với cơ quan Báo – Đài địa phương; với các đơn vị cơ sở trong ngành.
2.9. Chủ trì, phối hợp với Công đoàn Ngành, các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở và phòng GDDT cập nhật tin, bài viết, văn bản lên trang thông tin điện tử (Portal) của Sở kịp thời, chính xác, đúng quy định. 
2.10. Thực hiện công tác pháp chế trừ lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật. 
2.11. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc chức năng của Văn phòng Sở.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên