[Đăng ngày 23/02/2010]
Danh sách cán bộ, chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học
Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng 0633916303
Nguyễn Chí Dũng Phó Trưởng phòng     01225533092
Phạm Đặng Mai Linh Chuyên viên                0917.405.179
Email: phonggdth.solamdong@moet.edu.vn

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục Tiểu học, các trường chuyên biệt.
2. Nhiệm vụ 
2.1. Hướng dẫn, kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện điều lệ, qui chế và các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, quản lý các loại hình trường lớp, thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục – các hoạt động giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá, xếp loại. Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; triển khai thực hiện đề án ngoại ngữ dành cho học sinh tiểu học.
2.2. Chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng trường chuẩn quốc gia; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy giáo dục tiên tiến của các giáo viên, các loại hình trường lớp. Hướng dẫn thực hiện phân loại chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên tiểu học. 
2.3. Định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch toàn diện hoặc chuyên đề đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc Sở;
2.4. Phối hợp với các tổ chức thuộc Sở:
- Hướng dẫn theo dõi kế hoạch phân phối, bảo quản, sử dụng các thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, cơ sở vật chất  và các tài liệu hồ sơ theo qui định;
- Tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp tiểu học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;
- Chủ động trong công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tổ chức phân loại đánh giá chất lượng chuyên môn, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2.5. Phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, vệ sinh trường học; an toàn thực phẩm; kết hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để hướng dẫn công tác Đội trong nhà trường;
2.6. Thực hiện sơ kết tổng kết, báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề. Đảm bảo thông tin hai chiều thông suốt;
2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên