[Đăng ngày 04/11/2015]
Thực hiện công văn số 4531/BGDĐT-TCCB ngày 20/10/2015 V/v Tổ chức sơ kết tình hình triển khai Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015, ngày 03/11/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình với 4 mục tiêu cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được
Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục
1. Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của bộ Chính trị và Chương trình số 39 –CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy V/v thực hiện NQ 11 của Bộ Chính trị giai đoạn 2011 – 2015, Đảng ủy Sở GDĐT đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-BCH ngày 06/4/2011 về tăng cường thực hiện công tác cán bộ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Qua 5 năm triển khai thực hiện trong ngành đã góp phần thực hiện tốt việc phát hiện, tạo nguồn, đề bạt cán bộ, quản lý lãnh đạo nữ. Trong phân công, bố trí, sử dụng cán bộ nữ từng bước đã chú ý đến việc đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù về giới nên đã phát huy tốt sự cống hiến của đội ngũ cán bộ nữ; quan tâm đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước và phát triển đảng viên nữ. Vận dụng thực hiện các chính sách về công tác nữ, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ hàng năm, tạo nguồn, giới thiệu cho Đảng, chính quyền, đoàn thể lực lượng nữ đủ tài và đức tham gia trong công tác quản lý, lãnh đạo.
Mục tiêu 2: Xây dựng chính sách đặc thù cho nữ giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn
    Sở GDĐT đã phối hợp với Công đoàn Ngành xây dựng nhiều giải pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ nhà giáo và người lao động, cụ thể là:
  - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách đến từng CBNGLĐ nữ. 100% số nhà giáo và lao động nữ trong ngành có BHYT và được tiếp cận với các dịch vụ y tế khi có nhu cầu.
- Quan tâm hỗ trợ xây nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu - vùng xa nhằm đảm bảo tỷ lệ trên 95% số giáo viên, cán bộ nữ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số  được ở nhà công vụ. Xây dựng các công trình vệ sinh, nguồn nước sinh hoạt góp phần thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho chị em nữ. Mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, phương tiện nghe nhìn, dụng cụ thể thao như: Ti vi, lưới bóng chuyền, cầu lông, bàn bóng bàn; xây dựng quỹ tương trợ, quỹ tham quan du lịch, tín chấp cho chị em vay vốn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình … tạo điều kiện để nữ CBNGLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  - Việc chăm sóc sức khoẻ cho chị em nữ cũng đã được Ban VSTBPN các cấp quan tâm như: Tổ chức cho chị em khám bệnh tại TP Hồ Chí Minh, những đơn vị không có điều kiện kinh phí đã thực hiện tốt việc phối hợp với các trung tâm Y tế địa phương khám sức khoẻ định kỳ cho nữ CBNGLĐ.

Mục tiêu 3: Tăng cơ hội tiếp cận với giáo dục cho trẻ em gái, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn
 Các đơn vị trường học trong toàn ngành đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc vận động trẻ em gái đi học, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ; tư vấn và vận động nữ sinh THCS và THPT sớm chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu phát triển của thị trường lao động. Ngoài công tác giáo dục đào tạo cho học sinh – sinh viên trong ngành, Sở GDĐT đã chỉ đạo các đơn vị (TTKTTH – HN, các TTGDTX…) thực hiện việc dạy tin học, ngoại ngữ, dạy nghề xã hội để tạo điều kiện và cơ hội giải quyết việc làm cho các nữ sinh. Các em học sinh, học viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập …

Mục tiêu 6: Tiếp tục nâng cao hiểu biết kiến thức về giới và bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác về giới và bình đẳng giới trong ngành giáo duc
   Tháng 11/2011 Sở GDĐT đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức tập huấn Luật Bình đẳng giới và các kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ quản lý nữ, cán bộ nữ công các PGDĐT, các trường và đơn vị trực thuộc GDĐT. Các cơ sở giáo dục trong toàn ngành tổ chức nhiều chuyên đề, hội thảo, hội thi nhằm nâng cao nhận thức giới cho nữ CBNGLĐ; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng lồng ghép giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới tại cơ sở.  
   Ban VSTBPN các cấp đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn- nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ nữ nhà giáo và người lao động trong toàn ngành.
   Động viên chị em tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ…
   Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành được kiện toàn và củng cố theo tinh thần chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã từng bước đi vào họat động, hiện nay Ban VSTBPN ngành có 06 thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Hàng năm Ban VSTBPN ngành xây dựng kế hoạch hành động triển khai đến từng cơ sở, cuối năm kết hợp với Ban nữ công Công đoàn Ngành kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện tại cơ sở .

II. Đánh giá chung
1. Công tác triển khai Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010- 2015  được Ban VSTBPN cấp cơ sở triển khai, thực hiện có hiệu quả. Tuy hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nhưng các thành viên trong Ban VSTBPN từ cơ sở đến ngành đã có nhiều cố gắng nâng cao năng lực hoạt động, chú trọng đến các biện pháp lồng ghép các mục tiêu VSTB của PN với chức năng chuyên môn của ngành như: Nâng cao năng lực chính trị, chuyên môn-nghiệp vụ; quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách …cho nữ nhà giáo và người lao động trong toàn ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ nữ phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, tâm huyết, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, toàn tâm, toàn ý với công việc được giao; nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện về mọi mặt, có sáng kiến cải tiến trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trong công tác lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, uy tín của cán bộ nữ trong ngành GDĐT ngày càng được khẳng định. Chất lượng, hiệu quả quản lý của cán bộ nữ cũng đã từng bước ngang tầm với nam giới và tiếp cận với những xu thế đổi mới của xã hội .
2. Nhận thức của thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của Ngành Giáo dục giai đoạn 2010-2015 ngày càng được nâng cao đã góp phần thực hiện tốt việc lồng ghép về bình đẳng giới trong xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, quy hoạch phát triển của ngành, của đơn vị.

III. Một số giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2016- 2020
1.  Tiếp tục quán triệt các nội dung của Nghị quyết số11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Các đơn vị thể chế hoá tinh thần Nghị quyết thành các văn bản hướng dẫn, kết hợp, lồng ghép với việc triển khai các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, nhiệm vụ chính trị của ngành, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; triển khai Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu trưởng (giám đốc) các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của Ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2015. Thực hiện lồng ghép về bình đẳng giới trong xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, quy hoạch phát triển của ngành, của đơn vị .
3. Tăng cường gắn kết công tác chuyên môn với công tác nữ; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ nữ học tập; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong giáo dục đối với giáo viên, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn ngành giáo dục nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2012-2015.
4. Tiếp tục kiện toàn, củng cố Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị trong ngành. Tăng cường hoạt động nâng cao năng lực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành và các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo, các Đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng hàng năm.


                                                                BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NGÀNH         
CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10971119
Đang online: 775
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên