Thông báo tuyển dụng giáo viên, giảng viên đi dạy Tiếng Việt tại nước CHDCNNL nhiệm kỳ 2023-2025

09.06.2023 07:192698 đã xem

Thông báo tuyển dụng giáo viên, giảng viên đi dạy Tiếng Việt tại nước CHDCNNL nhiệm kỳ 2023-2025 

2023_5 thong bao tuyen dung 2023 r (1)_638224463994498712.pdf

 

 

 

Tin tức khác