Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho CBQL-GVTH sử dụng sách giáo khoa lớp 1 qua ứng dụng họp trực tuyến google meet

18.06.2020 16:29792 đã xem

       

Thực hiện Công văn số 2058/BGDĐT-GDTH ngày 10/6/2020 của Bộ GDĐT về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, Công văn số 1099/NXBGDVN ngày 11/6/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc bồi dưỡng giáo viên tại địa phương năm học 2020-2021. Trong thời gian từ ngày 17/6/2020 đến 30/6/2020, Sở GDĐT Lâm Đồng phối hợp Nhà XBGD Việt Nam tổ chức “Bồi dưỡng trực tuyến cho CBQL-GV tiểu học sử dụng sách giáo khoa lớp 1 qua ứng dụng họp trực tuyến Google Meet”.

Mục đích lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp cho CBQL-giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đạt hiệu quả.

Thành phần tham gia tại 18 điểm cầu của Lâm Đồng gồm: Tại điểm cầu của Sở GDĐT có cán bộ chuyên viên Phòng GDTH Sở GDĐT, tại các điểm cầu 12 Phòng GDĐT có các đồng chí lãnh đạo Phòng GDĐT phụ trách GDTH, các anh chị chuyên viên phụ trách GDTH, CBQL và giáo viên cốt cán được bố trí dạy lớp 1 năm học 2020-2021. Tổng số đại biểu tham gia gồm có 765 CBQL-GV cấp tiểu học tham gia qua ứng dụng họp trực tuyến Google Meet.

Nội dung của lớp bồi dưỡng trực tuyến được các tác giả giới thiệu 8 môn học và hoạt động giáo dục, thời gian môn Tiếng Việt 02 ngày các môn còn lại 01 ngày, các tác giả biên soạn SGK đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đối với các môn học/hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

          Sau khi hoàn thành bồi dưỡng trực tuyến, căn cứ Công văn số 2058/BGDĐT- GDTH ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ GDĐT thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, vào ngày 20 và 21/7/2020 tại Trường CĐSP Đà Lạt, Sở GDĐT tiếp tục phối hợp Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tổ chức bồi dưỡng trực tiếp sử dụng SGK lớp 1 và giải đáp các thắc mắc cho 765 CBQL và giáo viên lớp 1 năm học 2020-2021.

Phòng GDTH Sở GDĐT

Một số hình ảnh CBQL-GV  tham gia bồi dưỡng tại các điểm cầu của 12 huyện,  thành phố

Tin tức khác