Công văn số 1189/SGDĐT-TTr ngày 19/6/2019 V/v triển khai thanh tra, kiểm tra công tác thi và Kết luận số 1180/KL-SGDĐT ngày 18/6/2019 Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2019

21.06.2019 09:014762 đã xem

Tin tức khác