Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên

01.11.2018 10:08142 đã xem

Biểu mẫu 13

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học....

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 

 

 

 

III

Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên

 

 

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục

 

 

 

 

V

Kết quả hạnh kiểm, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được

 

 

 

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học viên

 

 

 

 

 

….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Tin tức khác