Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

01.11.2018 10:11153 đã xem

Biểu mẫu 09

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học………

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp..

Lớp..

...

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 

 

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của họcsinh

 

 

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 

 

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

 

 

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

 

 

 

 

….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Tin tức khác