TÁC PHẨM "KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH"

05.04.2023 13:342236 đã xem

     Ở Việt Nam, công cuộc đổi mới đất nước 35 năm qua đã đem lại những chuyển biến rõ rệt, sâu sắc và tích cực: Kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; nghèo đói giảm nhanh và liên tục; đời sống Nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).

     Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, chúng ta cũng còn không ít khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt với những thách thức mới trong quá trình phát triển đất nước, trong đó có vấn đề tham nhũng, tiêu cực - một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta đã xác định 4 nguy cơ cản trở thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đó là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ chệnh hướng xã hội chủ nghĩa; nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu; nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch(2). Các nguy cơ đó có liên quan mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau. Đến Đại hội IX, Đảng ta nhấn mạnh: “Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta”(3). Đại hội X yêu cầu: “Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng ta, nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh, khắc phục một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta”(4). Đại hội lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục nhận định: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí”(5). Đại hội XIII khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn”(6).
     Từ năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Đảng chỉ đạo ráo riết, quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bởi đây mới là căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải chống, do vậy, từ ngày 10/9/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng, chống tham nhũng gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng luật pháp”; “Lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”; “Chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”; “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”; “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “Suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của tham nhũng”,… đã có sức lan toả mạnh mẽ, trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu Đảng ta trong cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép chùn chân, mỏi gối phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
     Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh góp phần hệ thống hóa sự chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản, ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Cuốn sách gồm ba phần:
     Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực tiễn và những kết quả đạt được, những bước tiến trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm (2012 - 2022). Xuyên suốt các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư cho thấy sự chỉ đạo rất sát sao, cụ thể và nhất quán của người đứng đầu Đảng, nhắc nhở mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần làm cho “Đảng ta, Nhà nước ta luôn trong sạch, vững mạnh; toàn hệ thống chính trị vững mạnh”. 
     Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, gồm 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong công tác phòng, chống tham nhũng thì cùng với chống là xây, cùng với đấu tranh là ngăn chặn, do vậy xuyên suốt các bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng qua các thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau cho thấy, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của Nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước. Trong bài viết “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 8/1986 với bút danh Phan Chính, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Đảng phải đổi mới công tác của mình, nhất là đổi mới quan niệm và tư duy, đổi mới bộ máy và hình thức tổ chức, đổi mới công tác cán bộ, đổi mới phong cách và lề lối làm việc… nhìn thẳng vào tình hình, thấy rõ ưu điểm để phát huy, thấy hết khuyết điểm, sai lầm để sửa chữa”; đồng thời phải “kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong Đảng”. Trong bài viết “Bài học lịch sử vô giá” (1987), đồng chí cho rằng phải “Khẩn trương làm trong sạch đội ngũ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hoá về phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên”. Trong các bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận diện hàng loạt những “căn bệnh”, những hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, vẫn còn tính thời sự cho đến nay: như “Bệnh sợ trách nhiệm” (1973); “Của công, của riêng” (số 6/1978); “Móc ngoặc” (số 8/1978), “Làm xiếc” (bút danh Trọng Nghĩa, 1985);… 
     Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, gồm ý kiến đánh giá, sự đồng tình, ủng hộ, ghi nhận của Nhân dân trong nước cùng như bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân thuộc mọi tầng lớp, trên mọi vùng miền, từ nhà báo, nhà văn,… cho đến những cán bộ hưu trí, đảng viên, cho thấy sức lan toả rộng khắp, sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” nhằm xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Sự tin tưởng vào tương lai, vào cơ đồ của dân tộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân chính là sự phản bác đánh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. 
     Kết quả đạt được là rất to lớn, quan trọng; song như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nhắc nhở: phòng, chống tham nhũng là công việc đầy chông gai, khắc nghiệt; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là một “cao trào”, không thể “chững lại”; chúng ta “tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà phải kiên trì đẩy mạnh, tiếp tục làm với một quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới”. Với những kinh nghiệm, những kết quả đạt được, nhất là sự chỉ đạo rất trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; vì uy tín của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì ý nguyện và hạnh phúc của Nhân dân./.

 ThS. Bùi Thị Ánh Hồng
Vụ trưởng, Trưởng ban sách Giáo khoa - Tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật 

link tải tác phẩm "KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH" 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/book/sach-chinh-tri/kien-quyet-kien-tri-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-gop-phan-xay-dung-dang-va-nha-nuoc-ta-ngay-cang-trong-sach-436

Tin tức khác