Phát động Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

05.06.2024 07:36702 đã xem

 (LĐ online) - Ngày 4/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 34- CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” (Chỉ thị số 34).

Theo đó, Phong trào thi đua nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm hành động để thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh, tình hình mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

   Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, địa phương, đơn vị đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến có sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo.

   UBND tỉnh đặt ra yêu cầu việc thực hiện Phong trào thi đua phải được quan tâm, chú trọng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm song hành cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đưa kết quả thực hiện nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 34 thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm, nhất là đối với các đồng chí trong cấp ủy Đảng và người đứng đầu.

   Phong trào thi đua phải được triển khai nghiêm túc, sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

   Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào. Việc tổ chức phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

   Việc bình xét khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc, kịp thời, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh.

   Theo kế hoạch, Phong trào thi đua được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng thi đua gồm tập thể (các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; các huyện, thành phố thuộc tỉnh; phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; doanh nghiệp, hợp tác xã) và cá nhân (cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang).

Xem chi tiết kế hoạch tại đây. 34_638531698734582331.pdf

PV

 

Tin tức khác