Gửi lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

14.08.2021 10:17805 đã xem

Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết xây dựng Khu dân cư an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 

2021-08-09-17-19-46-01_20210810083202851850_637647060827230564.pdf

 

Tin tức khác