Gửi lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

04.08.2021 10:28762 đã xem

Đính kèm Công văn số 187-CV/VPTU: edoc_000.00.01.a36_187cvvptu_0_20210802_690_637637562933639646.pdf

Chỉ thị về tăng cường công tác, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: edoc_000.00.01.a36_187cvvptu_0_20210802_690_637637562933639646.pdf

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: edoc_000.00.03.a36_38hdbtgtu_0_20210804_20_637637566311837130.pdf

 

 

Tin tức khác