Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

13.01.2023 14:31408 đã xem

     Ngày 13/01/2023, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

     Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị, cùng với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

     Qua dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GDĐT và chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục; trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo; công tác đại hội chi bộ trực thuộc.

     Đánh giá chung năm 2022, Đảng ủy Sở GDĐT đã cùng với các chi bộ bám sát các nghị quyết của cấp trên để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành Giáo dục đào tạo năm 2022 đều đạt, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra.

     Về công tác xây dựng Đảng: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện; chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GDĐT đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đúng theo kế hoạch đề ra.

     Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thành chương trình, kế hoạch thực hiện, chú trọng nội dung, chất lượng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết phải sát hợp, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ý thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết. Thực hiện đúng theo Quy chế và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra. Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng và các phong trào thi đua, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT trao Giấy khen cho Chi bộ TCHC

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Hải -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2022.

     Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Một là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 đề ra.

     Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng đối với đảng viên; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên trong đơn vị để phát huy tích cực, ngăn ngừa uốn nắn tư tưởng lệch lạc, giữ gìn tư cách của người đảng viên.

     Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

     Bốn là, duy trì chế độ họp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đúng thời gian quy định, kết hợp triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

     Năm là, xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của chi bộ; tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên mới của các chi bộ theo Nghị quyết. Cuối năm, tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên, chi bộ, kịp thời, đúng quy định.

     Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4; công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

     Bảy là, xây dựng các kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2023.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT trao Giấy khen cho các đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2023.

     Nhân dịp này, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng đảng viên, chi bộ trực thuộc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tin tức khác