Đảng Bộ Sở GDĐT cử quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng

11.11.2021 14:4788 đã xem

         Từ ngày 03/11/2021 đến ngày 08/11/2021 Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã tổ chức lớp nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú của các cơ quan trực thuộc.

         Tham gia lớp nhận thức về Đảng có 55 quần chúng ưu tú là Đoàn viên thanh niên, Công đoàn viên của các cơ quan trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh. Trong đó Đảng ủy Sở GDĐT cử 3 học viên tham gia. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên học viên tham gia bằng hình thức trực tuyến. Trong thời gian 6 ngày từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 08/11/2021, lớp học đã được nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, phương pháp trình bày của đội ngũ giáo viên và công tác lựa chọn, bồi dưỡng đối tượng chặt chẽ của cấp ủy các chi - đảng bộ, các học viên tham gia lớp học đều có ý thức, trách nhiệm tốt, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, chấp hành nghiêm các quy định của lớp học. Qua lớp học nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú nắm vững những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

         Cuối khóa học 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp nhận thức về Đảng. Xếp loại giỏi có 9 học viên (16,4%), khá có 32 học viên (58,2%), trung bình có 14 học viên (25,4%). Trong đó Đảng ủy Sở GDĐT có 2 học viên xếp loại giỏi và 1 học viên xếp loại khá.

Phòng TCHC

Tin tức khác