Đại tướng Chu Huy Mân, nhà chính trị, quân sự xuất sắc, người cộng sản kiên trung, mẫu mực

06.03.2023 08:06908 đã xem

     Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân là một tấm gương đạo đức cao đẹp của người cán bộ cách mạng hết lòng vì nước, vì dân. Với 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, 61 năm tuổi quân, đồng chí Chu Huy Mân đã cống hiến cả cuộc đời mình, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có nhiều đóng góp vào thắng lợi to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nghĩa vụ quốc tế.

Đại tướng Chu Huy Mân

     Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống cách mạng, được lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, đồng chí Chu Huy Mân sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1930 (khi mới 17 tuổi), Đồng chí đã đứng trong hàng ngũ của Đảng với lời thề: “Nguyện chiến đấu trọn đời cho Đảng, cho cách mạng”. Kể từ đây, cuộc đời của đồng chí Chu Huy Mân gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; luôn hoàn thành mọi trọng trách mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó; có nhiều cống hiến xuất sắc cho cách mạng Việt Nam.

     Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, từ Đội phó Đội Tự vệ Đỏ trong Cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh đến Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Chu Huy Mân luôn kiên định mục tiêu lý tưởng và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong Cách mạng Tháng 8-1945, Đồng chí tham gia lãnh đạo khởi nghĩa ở Quảng Nam, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Chủ tịch Ủy ban quân chính Khu C (gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Quảng Nam). Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với các cương vị Chính ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 72, 74; Chính ủy Đại đoàn 316, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tướng Chu Huy Mân được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, ở những thời điểm chiến lược, trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Khu 5 đầy gian khổ, ác liệt. Đồng chí đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam vào thực tiễn chiến trường; coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng niềm tin, ý chí, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược cho lực lượng vũ trang ba thứ quân.

     Trên cương vị Chính ủy kiêm Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Quân khu 5, Đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh lãnh đạo quân và dân trên địa bàn trực tiếp đương đầu với quân Mỹ, lập nên nhiều chiến công vang dội (Kỳ Sanh, An Lão, Núi Thành, Ba Gia, Plây-me – Ia-đrăng…), góp phần cùng quân, dân cả nước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH, đồng chí Chu Huy Mân được phân công đảm nhiệm những trọng trách, cương vị cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Với tầm nhìn, tư duy chiến lược và khả năng phân tích thực tiễn sâu sắc cùng những kinh nghiệm dạn dày cả về chính trị và quân sự, Đồng chí đã chủ động đề xuất nhiều vấn đề về chính trị, quân sự, quốc phòng và đối ngoại ở tầm chiến lược, nhất là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Với những cống hiến to lớn đối với cách mạng Việt Nam, đồng chí Chu Huy Mân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý nhất: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Quân công hạng Nhất.

     Trên nhiều cương vị công tác, Đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; có tác phong lãnh đạo, chỉ huy kiên quyết, mưu lược, sáng tạo, tôn trọng nguyên tắc, phát huy dân chủ và giữ nghiêm kỷ luật; đồng thời, luôn chân tình, gần gũi thương yêu đồng chí, đồng đội. Đồng chí thường căn dặn cán bộ cấp dưới: Xương máu của chiến sĩ là vốn quý giá của dân tộc, của Quân đội và của mỗi gia đình quân nhân; hạn chế tổn thất trong chiến đấu là trách nhiệm lớn của người chỉ huy.

     Suốt cuộc đời cách mạng, Đồng chí đặc biệt coi trọng xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị, coi đó là nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT nhân dân. Để làm được điều đó, Đồng chí yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải đẩy mạnh công tác Đảng, công tác chính trị trong đơn vị, nhất là làm tốt việc bồi dưỡng, động viên ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện ngại khó khăn, sợ ác liệt, hy sinh hoặc tư tưởng chủ quan, khinh địch. Theo Đồng chí, để nhân lên sức mạnh chiến đấu, việc xây dựng quyết tâm chiến đấu cho bộ đội phải được cán bộ các cấp tiến hành thường xuyên, liên tục, từ lúc chuẩn bị và trong suốt quá trình tác chiến; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của trận đánh, chiến dịch; từ đó nâng cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết hiệp đồng để tạo sức mạnh tổng hợp; đồng thời, phải thực hiện tốt dân chủ quân sự và chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đồng chí rất coi trọng gắn việc xây dựng tổ chức với xây dựng con người; trong đó, đặc biệt chăm lo củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong LLVT nhân dân; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tường và tổ chức; xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp vững mạnh, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”.

     Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17-3-1913 / 17-3-2023) là dịp để chúng ta khẳng định và tôn vinh một nhà chính trị, quân sự tài ba, đức độ của Đảng và Quân đội, có nhiều cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Chu Huy Mân là tấm gương sáng luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng hôm nay hãy nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; ra sức học tập, lao động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là sự thể hiện lòng tôn kính thiết thực nhất, có ý nghĩa nhất đối với đồng chí Chu Huy Mân và các bậc tiền bối cách mạng.

     Tưởng nhớ đồng chí Chu Huy Mân, mỗi chúng ta nguyện học tập ý chí kiên cường, tinh thần làm việc hăng say, tận tụy, hy sinh phấn đấu trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân; học tập nhân cách đạo đức trong sáng của một người Cộng sản mẫu mực, kiên cường; quyết tâm phấn đấu xây dựng xóm làng, cơ quan, quê hương, đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phòng TCHC Sở GDĐT

Tin tức khác