Tài liệu đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học

01.11.2018 10:56152 đã xem
Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng, Vương quốc Bỉ (VVOB) tổ chức Tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học. Mục đích của đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Trung ương và một số tỉnh, thành phố, một số trường Đại học sư phạm, Cao đẳng sư phạm làm báo cáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tập huấn cho các địa phương về công tác hướng nghiệp ở trường trường trung học trong giai đoạn mới.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng, Vương quốc Bỉ (VVOB) tổ chức Tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học. Mục đích của đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp Trung ương và một số tỉnh, thành phố, một số trường Đại học sư phạm, Cao đẳng sư phạm làm báo cáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tập huấn cho các địa phương về công tác hướng nghiệp ở trường trường trung học trong giai đoạn mới.

Tài liệu có tham khảo các nguồn tư liệu liên quan đến công tác giáo dục hướng nghiệp của các tác giả trong và ngoài nước, các nguồn thông tin quản lí của Bộ và các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tài liệu tập huấn "Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học" tập trung vào các nội dung sau:

- Những vấn đề đổi mới giáo dục hướng nghiệp ở cấp trung học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI);

- Một số cơ sở lí thuyết của giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học; Tổ chức phát triển chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học trong giai đoạn tới;

- Tổ chức, quản lí công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học trong giai đoạn tới.

Cấu trúc của tài liệu gồm 4 phần:

 Phần 1: Đổi mới giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học trong bối cảnh mới

 Phần 2: Một số kiến thức cơ bản về giáo dục hướng nghiệp

 Phần 3: Tổ chức, quản lí giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học

 Phần 4: Phụ lục

Tin tức khác