Công đoàn ngành giáo dục

29.10.2018 14:581660 đã xem
Công đoàn ngành giáo dục

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Danh sách Phòng Công đoàn Ngành.
1. Bà: Nguyễn Thị Minh - Chủ tịch
2. Ông: Ngô Văn Sơn - Phó Chủ tịch
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Ngà - Chuyên viên

Email: congdoan.solamdong@moet.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của CĐGD tỉnh Lâm Đồng.

1- Chức năng:

Chức năng của công đoàn được xác định trong điều 10 chương I Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 là: "Chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân viên chức và những người lao dộng khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt dộng của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáodục cán bộ, công nhaâ vieê chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Công đoàn Giáo dục có chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp phaáp chính đáng và nâng cao vị trí xã hội của giáo giới, tham gia với cơ quan Nhà nước để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát huy bản chất tốt đẹp của nhà giáo, làm chủ đất nước thực hiện nghĩa vụ công dân.

2- Nhiệm vụ chủ yếu của CĐGD tỉnh Lâm Đồng:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CB, GV, CNV và lao động trong ngành nâng cao giác ngộ, bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ tin học. Nâng cao năng lực giảng dạy, công tác đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận dộng lớn trong ngành, bao gồm: Phong trào thi đua " Hai tốt", phong trào Nữ CB, GV " Giỏi việc trường, đảm việc nhà", cuộc vận động "Dân chủ - kỷ cương - tình thương- trách nhiệm"; " Xã hội hoá giáo dục"; " Dân số- KHHGĐ gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá.

Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, GV, CNV và lao động trong ngành. Tích cực tham gia xaâ dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hoá. Chủ động tham mưu, đề xuất với ngành và địa phương về các chế độ chiínhsách dối với người lao động trong ngành. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thi hành phápluật và các chế dộ chính sách đối với CB, GV, CNV và lao dộng. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, CNV và người lao động.

Tập hợp, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

3- Hệ thống tổ chức của công đoàn giáo dục tỉnh Lâm Đồng:

Theo quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam, Công đoàn Giáo dục cấp tỉnh gồm 3 cấp là: Công đoàn cơ sở: bao gồm công đoàn các trường, các TTGDTX, TTKT-TH-HN, các phòng GD-ĐT. Công đoàn cấp trên trực tiếp của CĐCS: Là công đoàn Giáo dục các huyện,thành,thị. Công đoàn cấp trên cơ sở ( Công đoàn giáo dục tỉnh).

4- Về phân cấp quản lý trong hệ thống CĐGD tỉnh:

CĐCS trực thuộc toàn diện CĐGD tỉnh: Bao gồm CĐCS các trường DTNT, THPT, TTGDTX, TTKT-TH-HN, các trường THCN và các đơn vị trực thuộc khác của Sở GD-ĐT.
CĐGD cấp huyện: Trực tiếp quản lý, chỉ đạo CĐCS các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và CĐCS phòng GD-ĐT.

Các CĐGD huyện, thành, thị chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của LĐLĐ huyện, thành, thị và chịu sự chỉ đạo phối hợp theo ngành nghề của CĐGD tỉnh.

CĐGD tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của LĐLĐ tỉnh và sự phối hợp chỉ đạo theo ngành nghề của CĐGD Việt Nam.

Tin tức khác