Khai thác thông tin trên hệ thống phần mềm

21.06.2021 15:171394 đã xem

Đính kèm văn bản số 530-CV/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng:  edoc_000.00.00.a36_530cvtu_0_20210614_630_637598860566562961.pdf

Các đường link khai thác thông tin các hệ thống phần mềm:

1. Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ:

https://www.lamdong.dcs.vn/

2. Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy (RED): Sử dụng truy cập khai thác các thông tin chung, thời tiết, du lịch, bản tin hàng ngày, báo cáo nội bộ,…tại địa chỉ:

https://thongtintonghop.lamdong.dcs.vn

3. Khai thác thông tin văn kiện Đảng của các cơ quan, đơn vị tại địa chỉ:

https://vankiendang.lamdong.dcs.vn

Tin tức khác