V/v thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 15 năm 2020

21.02.2020 15:34370 đã xem

           Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;

          Thực hiện Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020,

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-SGDĐT ngày 20/02/2020 của Sở GDĐT về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 105/SGDĐT-VP ngày 20/02/2020 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng,

          Qua thẩm định hồ sơ, có 01 nhà giáo đủ điều kiện và tiêu chuẩn được đưa vào danh sách thăm dò dư luận:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số phiếu tán thành của quần chúng đơn vị cơ sở

Số phiếu tán thành của HĐ cấp cơ sở

1

Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm

Giáo viên Trường THPT chuyên Bảo Lộc

62/62

(100%)

14/14

(100%)

 

(Có bản tóm tắt thành tích của 01 nhà giáo kèm theo)

          Hội đồng Sở GDĐT tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với 01 nhà giáo có tên trong danh sách trên.

          Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 20/02/2020 đến ngày 02/3/2020.

          Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị biết để đóng góp ý kiến (theo mẫu gửi kèm), gửi về Hội đồng Sở GDĐT (qua Email Văn phòng Sở: vanphong.solamdong@moet.edu.vn) trước 14h00 ngày 02/3/2020

bc thanh tich nguyen thi bao tram_637178961636792846.pdf

260_637178961575034901.pdf

 

 

Tin tức khác