Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến triển khai tài liệu tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số năm học 2020 - 2021

11.09.2020 17:38553 đã xem

Những năm qua, Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ rất được chú trọng và thực hiện tốt tại Lâm Đồng, ngày 11 tháng 9 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên lớp 2 vùng có học sinh dân tộc thiểu số tên toàn tỉnh triển khai tài liệu tăng cường tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần gồm chuyên viên phụ trách giáo dục Tiểu học, tổng 454 người tham gia gồm cán bộ quản lý trường tiểu học và giáo viên thuộc các huyện thành phố của tỉnh tập trung tại 12 điểm cầu tại các huyện, thành phố trên toàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Đề án. Nội dung đợt tập huấn bao gồm hai phần chính: ở phần 1, hội nghị được nghe báo cáo kết quả đã đạt được và triển khai định hướng các hoạt động tăng cường tiếng Việt dành cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số; ở phần 2, 12 điểm cầu cùng tìm hiểu, thảo luận về nội dung, phương pháp, cấu trúc và hình thức trình bày của tài liệu Tăng cường Tiếng Việt lớp 2.

Thông qua đợt tập huấn, 100% các điểm cầu cùng thảo luận đưa ra các phương án dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số tại địa phương và cùng được chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp các vướng mắc xung quanh việc giảng dạy cho học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Phòng GDTH Sở GDĐT

Điểm cầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Hà

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh

Các đại biểu tại tất cả các điểm cầu

Phần chia sẻ kết quả thảo luận của giáo viên

Tin tức khác