Thông báo số 631/TB-SGDĐT ngày 02/4/2019 về việc giảm chỉ tiêu tuyển dụng tại các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, năm học 2018 - 2019

02.04.2019 16:142119 đã xem

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị có giảm chỉ tiêu nội dung sau:

1. Công khai, niêm yết Thông báo số 631/TB-SGDĐT ngày 02/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Thông báo đến giáo viên đang hợp đồng giảng dạy tại đơn vị lên Phòng TCCB để điều chỉnh Phiếu đăng ký vào đơn vị khác có cùng chỉ tiêu.

thong bao so 3 ve viec giam chi tieu tuyen dung vien chuc_636898185168645430.pdf

 

Tin tức khác