Thông báo số 2: Về việc rà soát và kiểm tra thông tin hồ sơ dự xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

20.02.2019 20:481504 đã xem
Về việc rà soát, kiểm tra thông tin hồ sơ dự tuyển dụng Căn cứ Kế hoạch 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 và Thông báo số 131/TB-SGDĐT ngày 18/01/2019 của Sở GDĐT về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thí sinh đã nộp hồ sơ dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2018 - 2019 thực hiện các yêu cầu sau:

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc rà soát và kiểm tra thông tin hồ sơ dự xét tuyển

vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

Căn cứ Kế hoạch 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 và Thông báo số 131/TB-SGDĐT ngày 18/01/2019 của Sở GDĐT về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thí sinh đã nộp hồ sơ dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2018 - 2019 thực hiện các yêu cầu sau:

- Rà soát và kiểm tra các thông tin của mình tại danh sách kèm theo.

- Phản hồi và bổ sung (nếu có) trực tiếp về Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 9, Trung tâm Hành chính tỉnh, 36 Trần Phú, Đà Lạt) trước ngày 27/2/2019.

Mọi thắc mắc các đơn vị đăng ký tuyển dụng và thí sinh vui lòng liên hệ về phòng TCCB Sở GDĐT qua Email phongtccb.solamdong@moet.edu.vn hoặc điện thoại theo số 02633.820.930 để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

-      Các đơn vị trực thuộc;

-      Thí sinh dự xét tuyển;

-      Website Sở GDĐT;

-      Lưu: VT, TCCB.

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH, ĐIỀU HÀNH SỞ

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Hồng Hải


DANH SÁCH THÔNG TIN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Tin tức khác