Thể lệ cuộc thi học sinh với an toàn giao thông

19.10.2021 11:312996 đã xem

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 631/QĐ-SGDĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh với an toàn giao thông”

ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2021

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Kế hoạch số 1818/KH-SGDĐT ngày  11/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Tổ chức Cuộc thi “Học sinh với an toàn giao thông” ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Học sinh với an toàn giao thông” ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Công an tỉnh;

- Ban ATGT tỉnh;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Đức Lợi

 

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỂ LỆ

Tổ chức Cuộc thi “Học sinh với an toàn giao thông”

ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2021

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng)

I. Chủ đề Cuộc thi: “Học sinh với an toàn giao thông” năm 2021. 

II. Đối tượng dự thi: Học sinh cấp THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

III. Thời gian, hình thức tổ chức Cuộc thi

1. Thời gian

- Tuần 1: Từ ngày 01/11/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 05/11/2021.

- Tuần 2: Từ ngày 08/11/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 12/11/2021.

- Tuần 3: Từ ngày 15/11/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 19/11/2021.

2. Hình thức

Cuộc thi “Học sinh với an toàn giao thông” ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2021 được tổ chức thi thông qua hình thức trực tuyến trên hệ thống google form. Thí sinh tham gia Cuộc thi qua 03 tuần, mỗi tuần trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng.

IV. Nội dung thi

1. Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

2. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

3. Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành tiêu chí văn hoá giao thông đường bộ.

Ban Tổ chức ra đề chỉ tập trung vào những nội dung, tình huống hay xảy ra trong thực tế liên quan đến việc tham gia giao thông của đối tượng học sinh cấp THPT.

V. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng theo tuần

- Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải gồm có: 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba.

- Kinh phí chi thưởng như sau: Giải Nhất:  200.000đ; giải Nhì: 150.000đ; giải Ba: 100.000đ.

2. Giải thưởng chung cuộc (qua 03 tuần tham gia)

- Ban Tổ chức trao giải gồm có: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 04 giải Khuyến khích.

- Kinh phí chi giải thưởng như sau: Giải Nhất: 1.500.000đ; giải Nhì: 900.000đ; giải Ba: 700.000đ; giải Khuyến khích: 400.000đ.

VI. Hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi thông qua hình thức trực tuyến.

1. Thí sinh tham gia dự thi phải có tài khoản Gmail.

2. Thí sinh truy cập vào địa chỉ bài thi theo tuần, được Ban Tổ chức gửi về các đơn vị trước 03 ngày và thông báo trên Website của Sở GDĐT tại địa chỉ: http://lamdong.edu.vn (chuyên mục: Cuộc thi “Học sinh với an toàn giao thông”)  

3. Bài thi hợp lệ là bài thi điền đầy đủ các thông tin (Họ tên học sinh, ngày/tháng/năm sinh, trường, lớp đang học), hoàn thành tất cả các câu hỏi của bài thi trực tuyến. Mỗi bài thi thí sinh dự thi chỉ được làm 01 lần bằng tài khoản Gmail cá nhân.

4. Kết quả mỗi tuần tổ chức thi, hệ thống phần mềm sẽ tự động thống kê số học sinh trả lời đúng 20 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng, sớm nhất. Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả về các đơn vị chậm nhất vào 15 giờ 00 phút, Thứ Bảy hàng tuần. Để tham gia xét giải chung cuộc, học sinh phải dự thi qua 03 tuần thi theo quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi. Riêng giải thưởng chung cuộc, Ban Tổ chức họp xem xét và công bố trong ngày 24/11/2021.

VII. Thông tin liên hệ

Trong quá trình tham gia Cuộc thi “Học sinh với an toàn giao thông” ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2021, nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ ông Nguyễn Quang Huy, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học (số điện thoại di động: 0373811932) hoặc ông Nguyễn Xuân Hùng, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học (số điện thoại di động: 0978666545)./.

--------------------

Tin tức khác