Tải phần mềm và hình ảnh sử dụng trong SGK "Cùng học Tin học quyển 1" – Lớp 3

16.02.2019 15:22462 đã xem

Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGK Cùng học Tin học quyển 1 – Lớp 3

I. Phần mềm

Phần 3: Em tập gõ 10 ngón

 Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario

Phần 6: Học cùng máy tính

Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 3

 Phần mềm Cùng Học Toán 3

Bài 2: Học làm công việc gia đình với Tidy Up

 Phần mềm Grey Olltwit's Tidy Up

Bài 3: Tiếng Anh với Alphabet Blocks

 Phần mềm học tiếng Anh AB

Bài 4: Rèn luyện tư duy với Soukoban

 Phần mềm học Soukoban

Một số phần mềm khác

 Phần mềm Blocks

 Phần mềm DOTS

 Phần mềm Mickey

 Phần mềm Aldo's Pianito

 Phần mềm Sticks

 

II. Hình ảnh minh họa

Phần 2: Em tập vẽ

Bài 1: Chuyển hình

 Hình 1

 Hình 2

Bài 2: Ghép hình

 Hình 1

 Hình 2

Bài 3: Sao mẫu

 Hình 1

 Hình 2

Bài 4: Tô mầu

 Hình 1

 Hình 2

 Hình 3

 Hình 4

 Hình 5

 Hình 6

Bài 5: Xóa hình

 Hình 1

 Hình 2

Tin tức khác