Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trên thành phố hoa

22.05.2023 08:33359 đã xem

Thời gian qua, Thành ủy Đà Lạt đã chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu; dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên thành phố hoa Đà Lạt.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Lạt tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023

Thành ủy Đà Lạt xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, sau khi Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt đã chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn; đồng thời, xem đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch của các tổ chức cơ sở đảng và của từng cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Từ đó, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ TP Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực. Vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử, lề lối làm việc, phong cách giao tiếp của cán bộ, đảng viên với Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp được nâng lên. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Đà Lạt cũng ngày một phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn xã hội. Từ đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Đà Lạt đã có những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác gắn với các nhiệm vụ cụ thể, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị. Điển hình như: UBND TP Đà Lạt với Mô hình Người cán bộ “liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân, tích cực, sáng tạo trong cải cách hành chính”; Công an TP Đà Lạt triển khai Mô hình “Nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố gắn học tập và làm theo Bác với Phong trào “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác dân vận khéo”... Qua các mô hình cũng đã xuất hiện hàng trăm gương người tốt, việc tốt điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Đà Lạt cũng đã được xây dựng và nhân rộng, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các tổ chức Đảng tại địa phương cũng đã đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào các kỳ sinh hoạt. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt cho biết, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng trên địa bàn đã chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần và trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng cũng đã chú trọng đầu tư xây dựng chuyên đề chuyên sâu trên từng lĩnh vực về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, về công tác chuyên môn; tổng kết rút kinh nghiệm để thực hiện có chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, máy móc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn đã chú trọng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để các cấp ủy tại địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá, tập trung vào các giải pháp triển khai thực hiện nội dung chuyên đề hàng năm; triển khai nội dung đăng ký làm theo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải sát thực tế, thiết thực, dễ làm, dễ thực hiện... Cùng với đó là đẩy mạnh đổi mới các biện pháp tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

DUY DANH

http://baolamdong.vn/xa-hoi/202305/lan-toa-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac-tren-thanh-pho-hoa-b610b0c/

Tin tức khác