Điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng viên chức theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP

18.02.2019 21:111596 đã xem
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 15/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng trong xét tuyển viên chức tại Kế hoạch 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 và Thông báo số 131/TB-SGDĐT ngày 18/01/2019 của Sở GDĐT như sau

Thông báo

 

Điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng viên chức theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP
 
      Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 15/01/2019;

 

Thực hiện Công văn số 51/SNV-CCVC ngày 16/01/2019 của Sở Nội vụ về việc một số lưu ý tuyển dụng viên chức theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng trong xét tuyển viên chức tại Kế hoạch 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 và Thông báo số 131/TB-SGDĐT ngày 18/01/2019 của Sở GDĐT như sau:

Quy định xét tuyển viên chức thực hiện theo Điều 10, 11, 13 tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể điều chỉnh:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 (vòng thực hành, phỏng vấn), tại vòng 1 không tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp.

- Thang điểm đối với phỏng vấn, thực hành giảng dạy là 100 điểm; người trúng tuyển phải đạt từ 50 điểm trở lên chưa tính điểm ưu tiên (nếu có) và được xét từ cao đến thấp (trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm bằng nhau thì xét điểm theo diện ưu tiên quy định).

- Khi người dự thi đủ điểm trúng tuyển (đạt 50 điểm trở lên) thì điểm ưu tiên (nếu có) được quy định cộng để xét như sau:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;.

+ Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trên đây là một số nội dung điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu tại Công văn số 51/SNV-CCVC ngày 16/01/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các đơn vị có đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 thông báo rộng rãi đến toàn thể giáo viên, nhân viên và niêm yết tại đơn vị./.

 

Nơi nhận:

-      Như trên;
-      Sở Nội vụ;
-      Thí sinh dự xét tuyển;
-      Website Sở GDĐT;
-      Lưu: VT, TCCB.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH, ĐIỀU HÀNH SỞ

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Hải

 

 

 

Tin tức khác