Danh mục các Văn bản về bảo vệ bí mật nhà nước

10.03.2021 14:29636 đã xem

STT

Danh mục các Văn bản về bảo vệ bí mật nhà nước

1

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

29_2018_qh14_337064_637509834673189747.pdf

2

Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020  của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

809_qd-ttg_444881_637509835698826022.pdf

3

Quyết định số 1306/QĐ-TTg  ngày 26/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

1306_qd-ttg_451133_637509835419976849.pdf

4

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

26_2020_nd-cp_435873_637509835924627026.pdf

5

Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020  Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.

38_2020_tt-bca_441005_637509834725691725.pdf

6

Kế hoạch số 3796/KH-UBND ngày 21/6/2019 về việc Triển khai và tổ chức thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

bdoc_201906211120179746265711_3796_signed_637509836639613180.pdf

Tin tức khác