Nghị quyết phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo

03.03.2021 15:512607 đã xem

Nghị quyết số 13-NQ/TU: nqs_13_2018 phat trien giao duc dao tao_637503825956028185.pdf

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo: lai_221-05-02-2021_bc_so_ket_02_nam_thuc_hien_nghi_quyet_so_13_-nq-tu-2018_(1)signed_20210205094844709700_637503829826652733.pdf

 

 

Tin tức khác