Bộ thủ tục hành chính Giáo dục và đào tạo

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số: 1454/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt Tên thủ tục Cấp thực hiện Mức độ thủ tục