Công khai cam kết chất lượng giáo dục

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học

01/11/2018 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) (Tên cơ sở giáo dục) THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học …… STT Nội dung Số lượng Bình quân I Số phòn
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2017 - 2018

01/11/2018 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2017 - 2018 File đính kèm
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

01/11/2018 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) (Tên cơ sở giáo dục) THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học …. STT Nội dung