Công khai thu chi tài chính

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018

01/11/2018 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018 File đính kèm
Quy chế công khai thu chi tài chính theo Thông tư 09/TT-BGDĐT Năm học 2016-2017

Quy chế công khai thu chi tài chính theo Thông tư 09/TT-BGDĐT Năm học 2016-2017

01/11/2018 Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị