Danh mục TTHC thực hiện qua Bưu chính công ích

Căn cứ quyết định 1048/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm các thủ tục sau:

STT Tiêu đề