Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

30.03.2022 15:331306 đã xem

Thực hiện Kế hoạch số 494-CV/BTGTU ngày 22/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, các trường trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi, khuyến khích cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, các trường trực thuộc Sở đẩy mạnh công tác truyền thông qua các kênh thông tin của đơn vị về Cuộc thi để đông đảo cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên biết, hưởng ứng và tham gia tích cực.

3. Bài viết nộp về Sở Giáo dục Đào tạo trước ngày 30/6/2022 (Bản mềm qua email phongtccb.solamdong@moet.edu.vn, bản dấu đỏ gửi về Phòng Tổ chức hành chính Sở GDĐT).

Gửi kèm Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/2/2022, Thể lệ, định hướng chủ đề bài viết của Cuộc thi để các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện./.

494cvbtgtu_tham muu vb va dang tai_637842513687298802.pdf

 

Tin tức khác