Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn xã hội

21.08.2019 14:46586 đã xem

(LĐ online) - Sáng 21/8, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2017 - 2019.

 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc – Chủ tịch HKH tỉnh đánh giá kết quả công tác phối hợp
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc – Chủ tịch HKH tỉnh đánh giá kết quả công tác phối hợp

Thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, HKH tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2017 - 2020 với 11 đơn vị. Cùng với HKH tỉnh, nhiều HKH cấp huyện cũng đã ký kết Chương trình phối hợp với các ban, ngành của địa phương. Qua 3 năm triển khai thực hiện, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể đã có tác động tích cực tới cơ sở, nâng cao nhận thức về học tập suốt đời của người lớn; một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã đưa nội dung xây dựng XHHT và học tập suốt đời vào tiêu chí hoạt động để thực hiện mục tiêu xây dựng XHHT; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện, phối hợp tốt trong triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”… Phong trào xây dựng XHHT và học tập suốt đời có nhiều chuyển biến tích cực ở các đơn vị.Tuy nhiên, hoạt động phối hợp giữa HKH với một số đơn vị còn chưa thường xuyên; một số đơn vị chưa chủ động phối hợp, hỗ trợ HKH trong triển khai thực hiện xây dựng các mô hình học tập; việc triển khai xây dựng “Đơn vị học tập” ở các đơn vị ký kết chương trình phối hợp còn ít, chỉ có 3/11 đơn vị (tỷ lệ 20,2%).Nhằm đẩy mạnh hoạt động Chương trình phối hợp giữa HKH tỉnh với các tổ chức, đơn vị từ nay đến hết năm 2020, tại buổi họp, HKH tỉnh và các đơn vị phối hợp đã thảo luận và đưa ra một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT với nhiều hình thức khác nhau; giai đoạn 2019 – 2020, các đơn vị phối hợp HKH tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập; gắn khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT với các nhiệm vụ chính trị- xã hội của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các Kết luận, Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”. Phấn đấu đến năm 2020, 100% các đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp đều đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân xem khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là trách nhiệm của toàn xã hội.  

TUẤN HƯƠNG-BÁO LÂM ĐỒNG

,

 

Tin tức khác