Danh bạ liên hệ

06.03.2019 20:4815450 đã xem
Danh bạ

     

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng

Số điện thoại

Email

1

Phạm Thị Hồng Hải

Giám đốc

Ban GĐ

0907122198

haipth@lamdong.gov.vn

2

Huỳnh Quang Long

Phó Giám đốc

Ban GĐ

0913842041

longhq@lamdong.gov.vn

3

Trần Đức Lợi

Phó Giám đốc

Ban GĐ

0907662395

loitd@ lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Tấn Hiêp

Trưởng phòng

TCHC

0918220590

hiepnt.sgd@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó phòng

TCHC

0971767788

maintt.sgd@lamdong.gov.vn

6

Phan Thị Kim Dung

Văn thư

TCHC

02633607855

dungptk.sgd@lamdong.gov.vn

7

Trần Đức Hân

Chuyên viên

TCHC

0986467648

hantd.sgd@lamdong.gov.vn

8

Bùi Thị Hà

Chuyên viên

TCHC

0965933974

habt.sgd@lamdong.gov.vn

9

Bùi Văn Khoa

Chuyên viên

TCHC

 

.sgd@lamdong.gov.vn

10

Đinh Thị Bình

Tạp vụ

TCHC

02633701939

binhnt.sgd@lamdong.gov.vn

11

Lê Thái Loan

Chánh Ttra

Thanh tra

02633505507

loanlt.sgd@lamdong.gov.vn

12

Lê Tấn Hùng

Phó Chánh Ttra

Thanh tra

0912015280

hunglt.sgd@lamdong.gov.vn

13

Lê Thị Hồng Vũ

Th tra viên

Thanh tra

0367899931

vulth.sgd@lamdong.gov.vn

14

Nguyễn Vĩnh Hiến

Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0911673979

hiennv.sgd@lamdong.gov.vn

15

Nguyễn Thành Phi

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0913667118

phint.sgd@lamdong.gov.vn

16

Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0982024401

trangnt.sgd@lamdong.gov.vn

17

Lê Văn Minh

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0974683132

minhlv.sgd@lamdong.gov.vn

18

Nguyễn Xuân Hoàng

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0974577457

hoangnx.sgd@lamdong.gov.vn

19

Lê Thị Phương Thảo

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0984148013

thaoltp.sgd@lamdong.gov.vn

20

Huỳnh Quốc Khánh

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

02633507977

khanhhq.sgd@lamdong.gov.vn

22

Nguyễn Như Quỳnh

Chuyên viên

Quản lý chất lượng - Giáo dục thường xuyên

0349807928

quynhnn.sgd@lamdong.gov.vn

23

Nguyễn An Quốc

Chuyên viên

Quản Lý chất lượng-Giáo dục thường xuyên

0912192165

quocna.sgd@lamdong.gov.vn

24

Hà Văn Thanh

Trưởng phòng

Quản lý Chất lượng-Giáo dục thường xuyên

0983679907

thanhhv.sgd@lamdong.gov.vn

25

Hà Đỗ Thái

Phó Trưởng phòng

TCHC

0968684979

thaihd.sgd@lamdong.gov.vn
26

Nguyễn Xuân Hùng

Chuyên viên

Trung học

0978666545

hungnx.sgd@lamdong.gov.vn
27

Nguyễn Thanh Thu Thủy

Chuyên viên

Quản lý chất lượng-Giáo dục thường xuyên

0985051265

thuyntt.sgd@lamdong.gov.vn
28

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Trưởng phòng

Giáo dục Mầm non

0988936309

diennth.sgd@lamdong.gov.vn

29

Đặng Phương Thảo

Chuyên viên

Giáo dục Mầm non

0933051512

thaodp.sgd@lamdong.gov.vn

30

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

Giáo dục Mầm non

0919075631

nhungnth.sgd@lamdong.gov.vn

31

Nguyễn Duy Hải

Trưởng phòng

Giáo dục Tiểu học

02633916303

haind.sgd@lamdong.gov.vn

32

Hồ Hoàng Thanh Vân

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Tiểu học

02633.532.587

vanhht.sgd@lamdong.gov.vn

33

Phạm Đặng Mai Linh

Chuyên viên

Giáo dục Tiểu học

0917405179

linhpdm.sgd@lamdong.gov.vn

34

Nguyễn Quốc Túy

Trưởng phòng GDTrH

Giáo dục Trung học

0988445881

tuynq.sgd@lamdong.gov.vn

35

Trần Thị Kim Ngân

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Trung học

0915354445

nganttk.sgd@lamdong.gov.vn

36

Chế Văn Dũng

Chuyên viên

Giáo dục trung học

0961942628

dungcv.sgd@lamdong.gov.vn

37 Nguyễn Quốc Thụy

Chuyên viên

Quản Lý chất lượng-Giáo dục thường xuyên

0944100202

thuynq.sgd@lamdong.gov.vn

38

Phạm Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0919419806

hienptt.sgd@lamdong.gov.vn

39

Phạm Quốc Dũng

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Trung học

0918810358

dungpq.sgd@lamdong.gov.vn

40

Nguyễn Văn Thanh

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0979677551

thanhnv.sgd@lamdong.gov.vn

41

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0373811932

huynq.sgd@lamdong.gov.vn

42

Lê Đình Tiến

Chuyên viên

     
43

Lâm Mã Quốc Dũng

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0915788055

dunglmq.sgd@lamdong.gov.vn

44

Ngô Văn Sơn

Chủ tịch

Công đoàn ngành

0919638152

sonnv.sgd@lamdong.gov.vn

45

Nguyễn Thị Thu Ngà

Chuyên viên

Công đoàn ngành

02633700711

ngntt.sgd@lamdong.gov.vn

           
           

     

Tin tức khác