góp ý

Chi tiết dự thảo

Tên dự thảo: Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/09/2018
Nội dung:

 

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/09/2018

GỬI GÓP Ý CHO DỰ THẢO

(*) là những nội dung bắt buộc nhập