góp ý

Chi tiết dự thảo

Tên dự thảo: Dự thảo Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/09/2018
Nội dung:

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/09/2018

GỬI GÓP Ý CHO DỰ THẢO

(*) là những nội dung bắt buộc nhập