góp ý

Chi tiết dự thảo

Tên dự thảo: Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/09/2018
Nội dung:

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2019

GỬI GÓP Ý CHO DỰ THẢO

(*) là những nội dung bắt buộc nhập