góp ý

STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu ngày kết thúc Nội dung Thao tác
1 Công văn số 881/SGDĐT-VP ngày 28/5/2020 về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư 30/05/2020 05/06/2020

27.5.2020 ve viec de nghi gop ydu thao ke hoach thuc hien ket luan 51_637263442557587820.doc

28.5.2020 ve viec de nghi gop ydu thao ke hoach thuc hien ket luan 51.signed_637263441022331509.pdf

51-kl_tw_424361_637263442653135537.pdf

628_qd-ttg_442243_637263442557587820.pdf

du thao kh thuc hien kl 51-tw va 97-kh tu_637263442557587820.doc

edoc_000.00.00.a36_97khtu_0_20190815_100_637263442747672967.pdf

edoc_000.01.01.h36_4451ubnd-vx1_1_20200514_471_637263442557743666.pdf

 

Góp ý
2 Công văn đề nghị góp ý dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việ quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-201 27/03/2020 25/04/2020

nghi quyet 30 ve hoc phi. signed_637260760500696809.pdf

nd 86.signed_637260760559642533.pdf

nd 145.signed_637260760447415288.pdf

2. du thao (lan 2) nq sua doi, bo sung nq 30 ve hoc phi_637260760611567568.doc

cv gop y gui so ban nganh_637260772114944976.rar

 

 

Góp ý
3 Dự thảo Quy định về Dạy thêm, học thêm 20/02/2020 20/03/2020

2499-bgddt.pdf

quyet dinh 45.pdf

quyet dinh 63.pdf

du thao quy dinh chung - lam dong.doc

247 gop y du thao quy dinh day them hoc them.pdf

Góp ý
4 Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học 04/09/2018 15/03/2019

Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục 11/09/2018 28/09/2018

Góp ý
6 Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học 06/09/2018 29/09/2018

 

Góp ý
7 Dự thảo lần 2 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 01/01/1970 19/12/2013

du-thao-lan-2-chuong-trinh-hanh-dongthuc-hien-nghi-quyet-so-29-nqtw-ngay-4112013-hoi-nghi-trung-uong-8.doc

Góp ý
8 Dự thảo lần 2 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ - CHỈ ĐẠO CƠ QUAN SỞ NĂM 2013 VÀ YÊU CẦU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ - CHỈ ĐẠO NĂM 2014 01/01/1970 19/12/2013

du-thao-lan-2bao-caocong-tac-quan-ly-chi-dao-co-quan-so-nam-2013va-yeu-cau-nhiem-vu.doc

Góp ý
9 Dự thảo lần 3 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 01/01/1970 19/12/2013

du-thao-lan-3-chuong-trinh-hanh-dongthuc-hien-nghi-quyet-so-29-nqtw-ngay-4112013-hoi-nghi-trung-uong-8.doc

Góp ý
10 Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 01/01/1970 13/12/2013

du-thao-quy-che-chi-tieu-noi-bo-nam-2014.doc

Góp ý
11 Dự thảo Đề án chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục; Cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập; Chuyển đổi các trường phổ thông bán công sang trường phổ thông tư thục. 01/01/1970 18/03/2011

du-thao-de-an-chuyen-doi-co-so-giao-duc-mam-non-ban-cong-sang-co-so-giao-duc-mam.rar

Góp ý
12 Dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục; Cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập; Chuyển đổi các trường phổ thông bán công sang trường phổ thông tư thục 01/01/1970 18/03/2011

du-thao-nghi-quyet-chuyen-doi-co-so-giao-duc-mam-non-ban-cong-sang-co-so-giao-duc-mam.rar

Góp ý
13 Dự thảo "Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục; Cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập; Chuyển đổi các trường phổ thông bán công sang trường phổ thông tư thục." 01/01/1970 14/03/2011

du-thao-chuyen-doi-co-so-giao-duc-mam-non-ban-cong-sang-co-so-giao-duc-mam-non-tu.rar

Góp ý
14 Dự thảo "Đề án Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non tư thục; Cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập; Chuyển đổi các trường phổ thông bán công sang trường phổ thông tư thục." 01/01/1970 14/03/2011

du-thao-de-an-chuyen-doi-co-so-giao-duc-mam-non-ban-cong-sang-co-so-giao-duc-mam.rar

Góp ý