Các phòng, ban

06.03.2019 20:1411840 đã xem
Các phòng, ban

CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Danh sách cán bộ Phòng Chính trị, Tư tưởng

1 Trần Thị Kim Ngân  Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng     02633.535.768
2 Đinh Trọng Bảy  Chuyên viên 02633.535.768
3 Đinh Thị Lan Anh  Chuyên viên 02633.535.768
       


Email: phongphapchehssv.solamdong@moet.edu.vn

- Phòng Chính trị, tư tưởng giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng trong ngành giáo dục theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT và quy định của pháp luật.
- Giúp giám đốc thực hiện công tác học sinh, sinh viên; hoạt động giáo dục thể chất ngoại khoá, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; hoạt động Đoàn, Hội, Đội và công tác y tế học đường, vệ sinh nước sạch trên địa bàn tỉnh.

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Danh sách cán bộ Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng

1 Hà Văn Thanh Trưởng phòng, phụ trách phòng GDTX 02633.822.062
2 Nguyễn An Quốc Chuyên viên 02633.822.062
3 Nguyễn Như Quỳnh Chuyên viên 02633.822.062
4 Nguyễn Thanh Thu Thủy Chuyên viên phòng GDTX 02633.822.062
5 Nguyễn Thanh Quá Chuyên viên 02633.822.062


Emali: phongktkd.solamdong@moet.edu.vn

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) trong phạm vi toàn tỉnh theo quy định của Bộ GDĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Thực hiện các dịch vụ công về KT&KĐCLGD thuộc phạm vi và trách nhiệm của Sở GDĐT.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH

Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

1 Nguyễn Vĩnh Hiến Trưởng phòng 02633.822.476
2 Nguyễn Thành Phi Phó Trưởng phòng 02633.822.476
3 Lê Văn Minh Phó Trưởng phòng 02633.822.476
4 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên 02633.822.476
5 Huỳnh Quốc Khánh Chuyên viên 02633.822.476
6 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên 02633.822.476
7 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên 02633.822.476
       


Email: phongkhtc.solamdong@moet.edu.vn
 

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng là đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách tỉnh; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, đất đai, tài sản công, các dự án và công tác thống kê toàn ngành giáo dục đào tạo.

 

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

[Đăng ngày 30/05/2017]

Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Mầm non

1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Trưởng phòng 02633.836.823
2 Đặng Phương Thảo Chuyên viên 02633.836.823
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 02633.836.823


Email: phonggdmn.lamdong@moet.edu.vn
 

 Chức năng: Phòng Giáo dục Mần non (GDMN) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDMN.

 

THANH TRA SỞ

Danh sách cán bộ Thanh tra Sở

1 Lê Thái Loan Chánh Thanh tra 02633.531.842
2 Lê Tấn Hùng Phó Chánh Thanh tra 02633.531.842
3 Lê Thị Hồng Vũ Thanh tra viên 02633.531.842
       


Email: thanhtra.solamdong@moet.edu.vn
 

Chức năng:
- Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện và giúp Giám đốc thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ. 
- Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

 

PHÒNG TCCB

Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Giáo dục thường xuyên

Hà Đỗ Thái Phó Trưởng phòng 02633.820.930
2 Nguyễn Thị Thùy Trang Chuyên viên 02633.820.930
       
       


Email: phongtccb.solamdong@moet.edu.vn         
Chức năng:
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, nhân viên của ngành GDĐT theo phân cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham gia công tác xây dựng đảng, các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong ngành GDĐT. 

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên, bao gồm: công tác xoá mù chữ, GDTTSKBC; chương trình GDTX cấp THCS, THPT; Tin học – Ngoại ngữ ngoài nhà trường; giáo dục kỹ năng sống; bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; các hình thức vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn; hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, bồi dưỡng thường xuyên và xây dựng xã hội học tập.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: liên kết đào tạo, phối hợp mở mã ngành đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT; công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm; đào tạo liên thông; đào tạo theo địa chỉ; hoạt động tư vấn du học.

 

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Danh sách cán bộ, chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học 

1 Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng 02633.532.587
2 Hồ Hoàng Thanh Vân Phó Trưởng phòng 02633.532.587
3 Phạm Đặng Mai Linh Chuyên viên                02633.532.587


Email: phonggdth.solamdong@moet.edu.vn

Phòng Giáo dục Tiểu học (GDTH) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDTH.

 

VĂN PHÒNG SỞ

Danh sách cán bộ, nhân viên Văn phòng Sở

1 Nguyễn Tấn Hiệp Chánh Văn Phòng, Phụ trách phòng TCCB 02633.532.586
2 Nguyễn Thị Thanh Mai   Phó Chánh Văn Phòng 02633.822.488
3 Trần Đức Hân Chuyên viên 02633.822.488
4 Bùi Thị Hà Chuyên viên 02633.822.488
5 Phan Thị Kim Dung Văn Thư 02633.822.488
6 Nguyễn Quốc Thụy Chuyên viên 02633.822.488
7 Võ Huy Toàn Chuyên viên 02633.822.488
8 Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên 02633.822.488
9 Đinh Thị Bình Nhân viên phục vụ 02633.822.488


Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn

Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ở địa phương về một số lĩnh vực công tác chủ yếu được phân công: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; tham mưu, tổng hợp; điều phối hoạt động các phòng thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính-quản trị; thi đua, khen thưởng, truyền thông và công tác khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Trung học

1 Nguyễn Quốc Túy   Trưởng phòng, phụ trách phòng CTTT 02633.820.931
2 Phạm Quốc Dũng Phó Trưởng phòng 02633.820.931
3 Lâm Mã Quốc Dũng Phó Trưởng phòng 02633.820.931
4 Nguyễn Quang Huy Chuyên viên 02633.820.931
5 Phạm Thị Thu Hiền Chuyên viên  02633.820.931
6
7
8
Thái Văn Sự 
Nguyễn Văn Thanh
Chuyên viên
Chuyên viên
02633.820.931
02633.820.931
9 Nguyễn Xuân Hùng Chuyên viên 02633.820.931


Email: phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học (gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) và các trường chuyên biệt (gồm trường Chuyên và trường DTNT cấp tỉnh).
- Tham mưu cho Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học. 

Tin tức khác