Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đón đoàn kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị định 06/2018/NĐ-CP, quyết định 1008/QĐ-TTG

19.09.20192515 đã xem

       Thực hiện công văn số 4005/BGDĐT-GDMN ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ qui định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; khảo sát thực hiện Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 đối với giáo dục mầm non; kế hoạch số 866/KH-BGDĐT ngày 19/8/2019 của Bộ GDĐT về việc thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm 2019 đối với GDMN của tỉnh Lâm Đồng.

       Thời gian kiểm tra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 năm 2019.

       Nội dung kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP về:

+ Việc thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non, tình hình tuyển dụng, sử dụng giáo viên, tình hình thiếu giáo viên, hướng giải quyết của địa phương;

+ Việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, chính sách địa phương đối với hỗ trợ nâng tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo đảm duy trì phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi bền vững có chất lượng;

-Tình hình thực hiện Chiến lược đối với GDMN, khảo sát nhu cầu địa phương.

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch, giải pháp, kết quả thực hiện Đề án tại địa phương.

      Trong thời gian làm việc tại tỉnh Lâm Đồng đoàn kiểm tra và làm việc thực tế tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương: Thăm và làm việc trực tiếp tại trường mầm non, nghe báo cáo, kiểm tra giám sát về tình hình đội ngũ; vấn đề thiếu giáo viên; thực hiện các chính sách trẻ em và giáo viên mầm non. Làm việc với UBND huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt về tình hình thực hiện Nghị định 06/2018/NĐ-CP, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc. Kiểm tra việc thực hiện Đề án TCTV cho trẻ em người DTTS. Nghe báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược tại địa phương. Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo lắng nghe báo cáo các hoạt động thực hiện chính sách và Chiến lược phát triển GDMN của tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

 

Đoàn làm việc với UBND Thành phố Đà Lạt và đi thăm trường Mầm non Tà Nung

 

Đoàn làm việc với UBND Huyện Lạc Dương và Trường Mầm non Họa Mi

 

 

Tin tức khác